ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50010000-3383

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต กรุงเทพหมานครจึงมีนโยบายสรับสนุนให้ประชาชนกรุงเทพมหานครมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการออกกำลังกายในถานที่ใกล้บ้านและไม่เสียค่าใช้จ่าย -สำนักงานเขตพระนคร จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานคาอีกทางหนึ่ง

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนเขตพระนครและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตพระนค และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 1.สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ประกอบด้วย แอโรบิค 2.สวนสาธารณะรมณีนาถ ประกอบด้วย แอโรบิค 3.สวนสาธารณสราญรมย์ ประกอบด้วย แอโรบิค และรำมวยจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเดือนกรกฎาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/08/2563 : กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

จัดทำใบขอเบิกค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/06/2563 : เริ่มกิจกรรมแอโรบิคและรำมวยจีน ตามประกาศฯ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/05/2563 : งดจัดกิจกรรมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดกิจกรรมตามประกาศฯ ของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปและจัดทำเอกสารเบิกจ่าย วันที่ 1- 22 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการเต้นแอโรบิคและสอนรำมวยจีน ในวันที่ 1-20 มีนาคม 2563 งดกิจกรรมตามประกาศฯ ของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไปและจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมการนำเต้นแอโรบิคทุกวัน จัดที่สวนรมณีนาถ,สวนสราญรมย์,สวนสันติชัยปราการ (รอบเช้า-เย็น) ,กิจกรรมการสอนรำมวยจีน ทุกวัน จัดที่สวนสันติชัยปราการ (รอบเช้า) เริ่มกิจกรรมเดือนธันวาคม 2562-สิงหาคม 2563 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจ้างวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจ้างวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานวิทยากรและตรวจสอบเอกสารวิทยากรแอโรบิคและวิทยากรรำมวยจีนเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **