ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50010000-3384

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งรวบรวมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของอนุชนคนรุ่นหลัง โดยมีอาคารอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ข้าของเครื่องใช้ ซุ้มแสดงวิถีชีวิต และนิทรรศการอันเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจัดแสดงไว้ จากนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยม จึงได้ริเริ่มโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม และเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น และเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็น "มรดกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม" ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการแก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 27 แห่ง ใน 24 พื้นที่เขต -เขตพระนคร เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณี รวมถึงเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังของพระราชวังศ์จักรีด้วย นอกจานี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญต่างๆ จำนวนมาก เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดพาหุรัต ตลาดบ้านหม้อ บางลำพูและปากคลองตลาด เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรที่อาศัยในเขตพระนครและผู้ที่สนใจได้ หวงแหน และตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น จึ่งต้องมีการจัดแหล่งการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้ให้ประชากรได้ตระหนักถึงคุณค่ารากฐานของเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนต่อไป

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่ 3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน และเป็นคลังความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร 4.เพื่อสร้างความเข้มเข็งและความสามัคคีในชุมชนและสร้างเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชุมของประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ย. 63 -เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด -เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ส.ค. 63 -เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด -เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน ก.ค. 63 -เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด -เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/06/2563 : จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มิ.ย. 63 -เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด -เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/05/2563 : ปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯเดือนพฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร งดจ่ายค่าตอบแทนอาสาเดือนเมษายน 2563 เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมพิเศษ 3 วัน เรียบร้อยแล้ว เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมถนนคนเดินเพลินพระนคร (ถ.พระอาทิตย์) เยี่ยมๆ มองๆ เที่ยวคลองรอบกรุง รุ่นละ 50-75 คน จำนวน 3 วัน รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.30น. ณ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่เขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพิเศษ 3 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 ,จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเบิกจ่ายสนับสนุน,เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาแล้ว จำนวน 2 คน จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกสารทำความสะอาด เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งจ้างอาสา 2 คน,เตรียมเบิกจ่ายค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาด,เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งอาสา จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างรับสมัครอาสา จำนวน 1 คน และจัดทำเอกสารจ้างทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **