ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50010000-3385

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ในภาวะปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ต้องขวนขวายในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ยังประสบปัญหารายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จำเป้นต้องมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวและยังมีประชาชนบางส่วนที่ว่างงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพต่างๆ ซึ่งหากพวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพและได้ฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความชำนาญอันเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้มีอาชีพและสร้างรายได้รวมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อี หนทางหนึ่ง -ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร จึงเห็นควรให้มีการเปิดสอนวิชาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะเพื่อสามารถนำไปประกอบาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อไป

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชน และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้แก่ครอบครัว หรือใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

-อบรมวิชาชีพหลักสูตรก๋วยเตี๋ยวลุยสวน/สลัดโรล/น้ำสลัด,ซาลาเปา,ขนมจีบ,เค้กกล้วยหอม/เค้กหน้าส้ม,ขนมชั้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร หลักสูตรละ 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-28)

100.00

28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-30)

85.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-27)

80.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 5 ครั้ง อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-30)

5.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สลัดโรล/น้ำสลัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซาลาเปา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ขนมจีบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เค้กกล้วยหอม/เค็กหน้าส้ม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ขนมชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **