ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50010000-3386

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยิ่งมีความเจริญมากเท่าใด ย่อมต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีวิจารญาณในการปรับตัว และตัดสินปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนมีจิตสำนึก และความภาคภูมิใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและและชาวต่างประเทศ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น โดยมิได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป้นอย่างมาก -สำนักงานเขตพระนคร ได้ตระหนักถึงวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "วันลอยกระทง" ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เดือนพฤศจิกาย ตามปฏิทินสุริยคติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรืแแหล่งนำ้ต่างๆ แต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป และ "วันสงกรานต์" ประเทศไทยถือเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบสากลนิยม แต่ด้วยลักษณะพิเศษและกิจกรรที่คนในชุมชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน จึงกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันปีใหม่แบบไทยๆ จะจัดให้มีการทำบุญ ทำทาน การอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำและการละเล่นรื่นเริงต่างๆ ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ยังถือประเพณี "วันสงกรานต์" เป็นปีใหม่แบบไทยๆ และถือเป็นวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง จึงได้มีการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้น นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจที่ดีของเขตพระนครอีกทางหนึ่งด้วย

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป สร้างความภูมิใจในเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี วิถิชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 2.เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง และความสมานฉันทฺ์ของคนในสังคม 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ให้กับเขตพระนคร 4.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

-เชิงปริมาณ 1.กิจกรรวันลอยกระทง:มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน 2.กิจกรรมวันสงกรานต์:มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน -เชิงคุณภาพ 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-22)

30.00

22/05/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-28)

30.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเงินคืนงบประมาณ งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมฯ กิจกรรมวันสงกรานต์จัดเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมวันลอยกระทง งดจัดกิจกรรมฯ ส่งคืนเงินเรียบร้อย, เตรียมการจัดกิจรรมฯ กิจกรรมวันสงกรานต์จัดเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอเงินงวดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างส่งเงินคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3386

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3386

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **