ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร : 50010000-3388

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายโยธา นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ฝ่ายการคลัง ติดตั้งหน้าต่างและทาสีใหม่

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ฝ่ายการคลัง ติดตั้งหน้าต่างและทาสีห้องน้ำใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด - ฝ่ายพัฒนาชุมชน ติดตั้งประตูอลูมิเนียม,เปลี่ยนโตมไฟใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด - ฝ่ายการศึกษา เปลี่ยนประตูอลูมิเนียมใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด - ฝ่ายรายได้ ติดตั้งประตูอลูมิเนียมใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด - ฝ่ายทะเบียน ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ ทาสีใหม่ - บริเวณรั้วด้านหน้า,ด้านหลัง ทาสีใหม่ เนื่องของเดิมมีสีซีดจาง - เปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบอาคารใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด - ป้อมยาม เปลี่ยนฝ้าและทาสีใหม่ เนื่องจากของเดิมชำรุด

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตให้ดูสวยงาม ยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-14)

100.00

14/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น วงเงินตามสัญญา 648,000 บาท เริ่มต้นสัญญา 17 ธันวาคม 2562 สื้นสุดสัญญา 14 เมษายน 2563 ตรวจรับงานแล้ว 13 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-31)

47.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-13)

45.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-25)

44.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-14)

43.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงามตามสัญญา โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมภานุ ตามสัญญาเลขที่ ย.12/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-26)

35.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา วันที่เริ่มสัญญา 17 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 14 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง หจก.เฉลิมภานุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-29)

27.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-14)

25.00

14/11/2562 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ฝ่ายเทศกิจตรวจร่างสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **