ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ : 50010000-3390

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

37.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37.00

ฝ่ายโยธา นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องต่างๆภายในโรงเรียน มีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม สมควรปรับปรุงให้สวยงาม

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ห้องคอมพิวเตอร์ ผนังเดิมชำรุด สีมีสภาพเก่า สีหลุดลอก - โรงอาหารและอาคาร 1 มีสภาพชำรุด,รื้อคอมโคมไฟห้องเดิม เก่าและชำรุด - สนามเอนกประสงค์ สร้างพื้นใหม่ พร้อมทาสีใหม่ เนื่องจากพื้นเดิมสีสภาพชำรุด

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-09-16)

37.00

16/09/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ต้องชะลอตามหนังสือสำนักงบประมาณ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ยืนราคา ปัจจุบันสำนักงานเขตพระนครได้ส่งเงินคืนให้สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ยืนราคา

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ยืนราคา

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-08-27)

37.00

27/08/2563 : ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-07-31)

37.00

31/7/2563 : ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-06-29)

37.00

29/06/2563 : ขอชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-05-28)

37.00

28/5/2563 ขอชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบ กับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-23)

37.00

23/4/2563 : ขอชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอโครงการตามบันทึก ด่วนที่สุดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-13)

37.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-03-13)

34.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดเอกสาร เพื่อรอการขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-25)

33.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบรูปและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-13)

32.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขอเงินงวดใหม่ เนื่องจากเนื้องานไม่ตรงกับข้อบัญญัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเนื้องานไม่ตรงกับข้อบัญญัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-26)

28.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างยกเลิกเนื่องจากเนื้องานไม่ตรงกับข้อบัญญัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-29)

27.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-14)

25.00

14/11/2562 :ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 :อยูู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **