ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร : 50010000-3400

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55

นายพงศกร โตพัฒนกุล (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

ถนนไกรสีห์ ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร เป็นตลาดใหญ่และสำคัญของชุมชนบางลำพูในฐานะตลาดประจำชุมชนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะถูกปรับปรุงในช่วงรัชกาลที่ ๕ และรุ่งเรืองในช่วงรัชกาลที่ ๗ สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน มาลัย แป้ง กระแจะ น้ำอบไทย เครื่องหอม ขนมไทยต่าง ๆ และบุหรี่ไทยประเภทยาใบบัว ยาใบตองอ่อน เป็นต้น ยังเป็นแหล่งเครื่องหนัง เสื้อผ้า ร้านอาหารมุสลิม ร้านเครื่องถ้วยชาม และห้างขายทองรูปพรรณต่าง ๆ ปัจจุบันถนนไกรสีห์ตอนเช้าเป็นตลาดเช้าเต็มไปด้วยของสดนานาชนิดจนสายตลาดจึงวาย หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตลาดขายผ้า ขายเสื้อและรองเท้า เครื่องหนังต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งจับจ่าย ซื้อของ ทั้งอาหารการกิน สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย และย่านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแหล่งสำคัญแหล่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันย่านบางลำพูก็มิได้หยุดอยู่เพียงเป็นย่านการค้าเท่านั้น แต่ยังขยายเติบใหญ่เป็นศูนย์รวมของธุรกิจการท่องเที่ยวที่คึกคักเพราะเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับ ถนนข้าวสารได้ จึงสามารถรองรับการขยายตัวจากถนนข้าวสารที่เริ่มแออัดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก การขยายของ ห้างร้านต่าง ๆ นั้นมีผลมาจากการไหลบ่าของชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามถนนไกรสีห์เป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือร้านเสื้อผ้า แต่โดยแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครในอดีตก็ทำให้มีผู้ค้าประเภทแผงลอยเต็มถนนไกรสีห์ ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในลักษณะแผงค้า และผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากผู้ค้าและจากทางเท้าที่เป็นที่สาธารณะ มีการโอนพื้นที่ขายโดยอ้างเป็นสิทธิของตนอย่างไม่ชอบธรรมในราคาที่สูง นอกจากนั้นแล้วแผงค้าก็ยังบดบังทัศนียภาพของผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่ง ทำให้มีการร้องเรียนกรุงเทพมหานครว่าผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์เป็นผู้เสียภาษีให้กับกรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ค้าบนทางเท้าโดยปิดบังโอกาสการค้า ของตน โดยผู้ค้าเหล่านี้ไม่ได้เสียภาษี อีกทั้งสร้างปัญหาก่อให้เกิดมลภาวะมีทั้งขยะ ผู้ประกอบอาคารได้นำไขมัน เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำเกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก นำไปสู่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้มอบให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ ถนนเยาวราช และถนนไกรสีห์ ตามผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบการพาณิชย์ได้ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้แก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้มอบให้สำนักงานเขต พระนครและสำนักเทศกิจร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย บริเวณถนนไกรสีห์ เพื่อให้ถนนไกรสีห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม สะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนไกรสีห์ โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้าเพื่อให้เกิดเป็น Landmark ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนไกรสีห์เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ต่อไป

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนไกรสีห์ ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักตลอดถนนไกรสีห์

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 200 เมตร 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักตลอดถนนไกรสีห์ จำนวน 8 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-09-30)

55.00

30/9/2563 :เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ย.15/2563 ลงวันที่ 29 กันยน 2563 โดยบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-16)

50.00

16/9/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงบประมาณงวดแรก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดจ้าง เตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและ ร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติจ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **