ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 50020000-3149

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกมลจันทน์ ม่านโคกสูง โทร 6409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ หรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean เทคนิคการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign) ฯลฯ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน หรือการนำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะการบริการที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการพัฒนา

50020100/50020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างวางแผนพัฒนาพื้นที่ริมคลองเพิ่มเติมร่วมกับสถาบัน USL

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างร่วมกับสถาบัน USJ และเยาวชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองทำกราฟิตี้บริเวณกำแพงริมทางเดินเรียบคลองมหานาค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างคัดเลือกภาพวาดจากเยาวชนภายในชุมชน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการทำกราฟฟิตี้ริมคลองมหานาค และฝ่ายรักษาความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนมัสยิดมหานาคเพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างลงพื้นที่ชุมชนริมคลองมหานาค ขอความร่วมมือเด็กในชุมชนระหว่างปิดภาคเรียนให้ร่วมออกแบบ วาดภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการทำกราฟฟิตี้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปอย่างยากลำบากและกระทำได้ในภาพจำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-31)

42.00

31/3/2563 : จัดประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาทำกราฟฟิตี้ บริเวณพื้นที่ริมคลองมหานาค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดแลนด์มาร์คร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสถาบันการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดแลนด์มาร์คร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสถาบันการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาค ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง จัดทำจุดแลนด์มาร์คร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสถาบันการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาคร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ดำเนินการวางแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมหานาคร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3149

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3149

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0812

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **