ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม : 50030000-3304

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคูคลองสาธารณะที่อยู่ในเขตชุมชนเป็นปัญหาที่สะสมมานานและยังทวีความรุนแรงขึ้น จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ อีกทั้งทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ กระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบต่อความงามทางทัศนียภาพของริมฝั่งคลองที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เล็งเห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง จึงได้ลงพื้นที่สำรวจและระดมความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนและผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม(สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึง สะพานสูบน้ำกรุงเกษม) ตลอดจนเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์บริเวณริมคลองฯ ดังนี้ จุดแข็ง 1. คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2. การคมนาคมสะดวกสบาย 3. เป็นเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่าน ไป – มา เป็นจำนวนมาก 4. มีเครือข่ายภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาบริเวณคลองฯ ได้ ปัญหาที่ประชาชนในชุมชนต้องการให้แก้ไข 1. ปัญหาผู้ทิ้งขยะลงคลอง 2. ทัศนียภาพบริเวณริมฝั่งคลองไม่สวยงาม 3. มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมคลองเพื่อตั้งร้านค้าและจอดรถ 4. เพิ่มปริมาณ Oxygen ในน้ำ 5. กล้อง CCTV 6. ไฟฟ้าส่องสว่าง 7. ที่พักผ่อนหย่อนใจ เครื่องออกกำลังกาย จากข้อมูลดังกล่าว สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงจัดทำโครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงามและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อม และสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและพื้นที่บริเวณริมฝั่งคลอง ตลอดจนน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

50030100/50030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม 3. เพื่อการพัฒนาบริเวณคลองให้ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

1. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 2. ภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองสวยงาม 3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาคลองอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ : โครงการคลองสวยน้ำใส คลองผดุงกรุงเกษม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ทาสีขอบทางเท้า ราวกั้น ขอบเขื่อน ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นผิวทางเดินเท้า 2. กิจกรรมออกแบบและสร้างจุด Check – in 3. สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์คลอง เพื่อสอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์ 4. กิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 5. กิจกรรมเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เทน้ำหมักชีวภาพ เก็บขยะในน้ำ กำจัดวัชพืชน้ำ ผักตบชวา 6. กิจกรรมการสาธิตวิธีทำปุ๋ยหมักขยะหอมให้แก่คนในชุมชนและเด็กนักเรียน 7. กิจกรรมคัดแยกมาแลกต้นไม้ โดยการรับแลกเปลี่ยนขวดพลาสติกกับต้นไม้ 8. กิจกรรมลานกีฬาริมคลอง 9. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง 10. กิจกรรมผู้ค้าสีเขียว โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าใช้อุปกรณ์ ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/08/2563 : กำลังดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง เก็บขยะในน้ำ เทน้ำหมักเพื่อปรับสภาพน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างไปเป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม่ทิ้งไขมันลงในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/06/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทางเท้าริมคลอง ทาสึขอบทางเท้า เก็บขยะในคลองพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและผู้ที่อยู่รอบบริเวณริทคลองไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมนำขยะมาแลกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดคลองเป็นประจำพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามโดยมีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้า ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ริมคลอง กำจัดวัชพืช เทน้ำหมักชีวภาพลงคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดคลองเป็นประจำพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงาม และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างไปเป็นประจำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม่ทิ้งไขมันลงในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษา ไม่ทิ้งไขมันลงในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์คลอง การเทน้ำหมักชีวภาพ การสาธิตการทำขยะหอม โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้้้้้นตอนประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3304

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3304

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **