ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ : 50030000-3305

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์ โทร. 7157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง ทำให้มีประชาชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพจำนวนมาก ปัญหาตามมา คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจราจรติดขัด ปัญหาขยะ รวมทั้งปัญหายาเสพติด ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมกับการดำรงชีพตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ได้กำหนดนโยบาย “ ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที (NOW !) กับผู้ว่าอัศวิน ” โดยมุ่งเน้นบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 นโยบาย ดังนี้ นโยบายที่ 1 สะอาด คือ บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด นโยบายที่ 2 สะดวก คือ การเดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก นโยบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย คือ ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย นโยบายที่ 4 ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ นโยบายที่ 5 วิถีพอเพียง ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพัฒนาระบบการบริการต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จึงได้ดำเนินโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ โดยการ บูรณาการจากหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในตัวเอง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เข้าถึงการบริการของรัฐ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

50030100/50030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน 3. เพื่อช่วยให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์และมีภาวะโภชนาการที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี ลดความเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ 5. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัยเด็ก ประกอบด้วย นักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 – 12 ปี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ประชาชนในชุมชนหรือนอกชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต และการประสานงานผ่านคณะกรรมชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ (คงไว้/รักษารอบ) 1. ดำเนินโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนโชฎึก ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปทุมคงคา ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 2. ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ 3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 4. กิจกรรมบริการตัดผม 5. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 6. กิจกรรมดนตรี 7. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินออม 8. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในภาพรวมระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง ที่โรงเรียนสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ที่วัด จำนวน 2 ครั้ง ที่ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : ดำเนินการทั้งสิ้นแล้วจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร 2. ชุมชนโชฎึก 3. วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร 4. โรงเรียนวัดปทุมคงคา 5. โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 6. โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิ้ล 3. กิจกรรมบริการตัดผม 4. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 5. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 6. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Covid - 19 7. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 8. กิจกรรมดนตรี 9. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารเงินออม 10. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-18)

45.00

18/06/2563 : อยู่ระหว่างสังเกตการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมในโรงเรียนล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการปรับปรุงตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการปรับปรุงตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากไวรัส Covid-19 ทำให้การจัดกิจกรรมเลื่อนออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดกิจกรรมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิ้ล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการหารือและประสานชุมชนเพื่อเข้าไปจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งและเตรียมการดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **