ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ : 50030000-3305

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์ โทร. 7157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและยังเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง ทำให้มีประชาชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพจำนวนมาก ปัญหาตามมา คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจราจรติดขัด ปัญหาขยะ รวมทั้งปัญหายาเสพติด ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมกับการดำรงชีพตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ได้กำหนดนโยบาย “ ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที (NOW !) กับผู้ว่าอัศวิน ” โดยมุ่งเน้นบทบาทการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 นโยบาย ดังนี้ นโยบายที่ 1 สะอาด คือ บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด นโยบายที่ 2 สะดวก คือ การเดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก นโยบายที่ 3 ชีวิตปลอดภัย คือ ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย นโยบายที่ 4 ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ นโยบายที่ 5 วิถีพอเพียง ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพัฒนาระบบการบริการต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จึงได้ดำเนินโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ โดยการ บูรณาการจากหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในตัวเอง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เข้าถึงการบริการของรัฐ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

50030100/50030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน 3. เพื่อช่วยให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์และมีภาวะโภชนาการที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี ลดความเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ 5. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วัยเด็ก ประกอบด้วย นักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 – 12 ปี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 300 คน ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ประชาชนในชุมชนหรือนอกชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต และการประสานงานผ่านคณะกรรมชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการหารือและประสานชุมชนเพื่อเข้าไปจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งและเตรียมการดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **