ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ : 50030000-3312

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน ผู้รับบริการที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จัดให้มีบริหารจัดการกับเรื่องเรียนอย่างมี ระบบ และมีประสิทธิภาพ

50030100/50030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดดให้มีบริหารจัดการกับเรื่องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 2.แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากระบบเรื่องราวทุกข์ 3.ชี้แจงผู้ร้องทุกข์ 4.บันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการ 5.รายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1.ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ 2.ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ
๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร%
๕.๑.๑.๑ ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้รองรับการพัฒนาเมืองมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 382 เรื่อง ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับ แก้ไข และรายงานเรื่องร้องเรียน เป็นประจำทุกวัน สถิติเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 62 - วันที่ 27 ส.ค. 63 ทั้งหมด 355 เรื่อง แก้ไขแล้ว 353 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 338 เรื่อง แก้ไขแล้ว 331 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 307 เรื่อง แก้ไขแล้ว 304 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 272 เรื่อง แก้ไขแล้ว 266 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 244 เรื่อง แก้ไขแล้ว 241 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-27)

70.00

27/3/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 199 เรื่อง แก้ไขแล้ว 189 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และรายงานความคืบหน้า ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 145 เรื่อง แก้ไขแล้ว 143 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเป็นประจำ จำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ทั้งหมด 121 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 117 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 62 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 90 เรื่อง แก้ไขแล้ว 83 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 7 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62 มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 62 เรื่อง แก้ไขแล้ว 59 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข พร้อมรายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องร้องเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3312

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3312

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0874

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **