ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน : 50030000-3345

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญและเป็นย่านการค้าส่งและค้าปลีก จึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 2. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 3. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร 4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 5. เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด บริเวณดังนี้ 1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช 2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์ 3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ 4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 5. บริเวณหน้าวัดไตรมิตรวิทยาราม ถนนมิตรภาพไทย-จีน 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคม ถนนทรงวาด 7. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 9. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชนะสงคราม ถนนจักรพงษ์ 10. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร ในพื้นที่เขตที่กำหนดไว้ จำนวน 3 จุด และอาสาพาน้องข้ามถนน ตามโรงเรียนที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณ 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด คือ บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช, บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์, บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ และเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-27)

67.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 จุด คือบริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์ บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ และเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด คือ บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช, บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์, บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ์ และเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-26)

56.00

26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการความสะดวกด้านการจราจร ในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-28)

48.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด และปฏิบัติหน้าที่อาสาพาน้องข้ามถนนตามโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2020-01-26)

39.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด และปฏิบัติหน้าที่อาสาพาน้องข้ามถนนตามโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-12-25)

31.00

25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เขตที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-25)

16.00

25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 3 จุด และอาสารจราจรพาน้องข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-10-28)

7.00

28/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่เขตที่กำหนดไว้ จำนวน 3 จุด และอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน จำนวน 1 โรงเรียน (โรงเรียนกุหลาบวิทยา เปิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562) โรงเรียน 6 โรงเรียนอยู่ช่วงปิดเทอม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดที่จะอำนวยการจราจรบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นและบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่ได้กำหนดไว้
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0862

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
68.00

100 / 100
3
93.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **