ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ : 50030000-3346

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตชั้นในที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่มีชื่อเสียง ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด จึงมีผู้ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้ทางเท้าในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยการตั้งจุดกวดขันบนถนนสายหลักที่มีการฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำ คือ ถนนข้ามหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม และถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตย์ - สี่แยกเอสเอบี

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า 3. เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถิติการบังคับการกับผู้ฝ่าฝืนและปัญหาการร้องเรียนลดจำนวนปริมาณลง 2. ประชาชนมีจิตสำนึก เกรงกลัวต่อกฎหมายมากขึ้น ให้ความสำคัญในการใช้สาธารณะร่วมกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขต จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2562 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย 6,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-25)

17.00

25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ในพื้นที่เขต จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย.62 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.46 (2019-10-28)

8.46

28/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/ 2 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสถานที่บริเวณที่มีการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ และคำสั่งมอบหมายหน้าที่ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขัน 1 ครั้ง/วัน/จุด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ (หัวหน้าชุด) รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงงานให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ประจำทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0871

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **