ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50040000-3342

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวธัญญ์ฐิตา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันวิชาการต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ครูซึ่งมีหน้าที่จัดมวลประสบการณ์ทั้งหลายให้เกิดแก่เด็ก จึงควรได้มีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ การพัฒนาข้าราชการครู กิจกรรมที่นิยมโดยทั่วไป คือ การประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้สูงขึ้น และรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร แล้วนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย สำนักงานเขตบางรัก โดยศูนย์วิชาการเขตบางรักตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

50040700/50040700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตระหนักต่อหน้าที่ที่ตนมีส่วนร่วมรับผิดชอบอยู่ 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับแนวคิด แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทราบถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติจากคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร 4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นผลนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตบางรัก ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-20)

10.00

20/04/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 เพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-19)

45.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-17)

40.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการในช่วงปิดภาคเรียน ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0843

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **