ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50040000-3353

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวธัญญ์ฐิตา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2530 – 2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทุกโรงเรียนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ศูนย์วิชาการเขตบางรักจึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล อำนวยความสะดวก และติดตามผลให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางรัก ทั้ง 5 โรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานที่สามารถประกันคุณภาพได้ด้วยศักยภาพสูงสุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานเขตบางรักทั้ง 5 โรงเรียน มีความต้องการในการพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก ในปีการศึกษา 2560 ฉะนั้น เพื่อบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในสังกัด โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก

50040700/50040700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดอยู่ในระดับมาตรฐานใกล้เคียงกัน 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิชาการเขต โรงเรียน มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตและผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน - พัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต ให้ได้มาตรฐาน ด้านคุณภาพ - บุคลากรครู นักเรียน ได้แนวความคิดในการที่จะพัฒนางานของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร และแผนการศึกษาแห่งชาติ - บุคลากรสามารถเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษาจนได้มาตรฐาน และสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-20)

10.00

20/04/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 เพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-19)

55.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3353

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3353

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0843

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **