ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50040000-3354

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นางสาวธัญญ์ฐิตา ญาณวิริยะวงษ์ 6224

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ ผู้นำ และรองผู้นำกลุ่มลูกเสือ - ยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำของลูกเสือ - ยุวกาชาด นายหมู่และหัวหน้าหน่วย จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาดเป็นการเสริมสร้างให้นายหมู่และหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความเป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ด้วยขบวนการของลูกเสือและยุวกาชาด

50040700/50040700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์รวมทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนรับผิดชอบ และตามบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3.เป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด เขตบางรัก และของกรุงเทพมหานคร 4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-16)

55.00

16/07/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด และเพื่อให้นักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตบางรักมีความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-17)

55.00

17/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-19)

55.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกำหนดการดำเนินโครงการอีกครั้ง หลังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกำหนดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0843

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **