ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน ประจำปี 2562 : 50040000-3359

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจารุวรรณ พระเขียนทอง 6237

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินทันเวลาและถูกต้องหมายถึงหน่วยงานสามารถจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชีสำนักการคลังได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

50040800/50040800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อควบคุมและบันทึกทรัพย์สินประจำปี 2562

เป้าหมายของโครงการ

- ควบคุมและบันทึกทรัพย์สินประจำปี 2562 ให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-30)

100.00

30/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1.ดำเนินการยืนยันยอดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.คำนวณค่าเสื่อมราคาและยืนยันยอดกับเจ้าหน้าที่บัญชี 3.สามารถจัดส่งรายงานให้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 4308/5139 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 4.สามารถจัดส่งรายงานให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4308/5140 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ยืนยันยอดกับหน่วยงานอื่น
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี
:70%
เริ่มต้น :2019-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0847

ตัวชี้วัด : คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **