ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50040000-3360

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวภูริสาร์ ชัชวาลา 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

อนุสนธิจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิตตาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคารสมองโดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสดังกล่าว โดยมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยลงทะเบียนกลางธนาคารสมอง มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ จำแนกเป็นสาขาตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อจัดให้วุฒิอาสาได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาช่วยพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี ในการ นำวุฒิอาสาเหล่านี้มาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ธนาคารสมองมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ ธนาคารสมองเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุแล้วจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพดี มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ นอกจากนี้ธนาคารสมองจะทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เพื่อจัดให้วุฒิอาสาได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ผลงานผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกที่เกษียณอายุแล้วจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้ความสามารถ สุขภาพดี มีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน ในประเภทสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาเกษตรกรรม สาขาคหกรรม สาขาศิลปกรรม สาขาสาธารณสุข สาขาภาษาและวรรณกรรม และสาขาอื่นๆ เช่น ด้านพิธีกรรม ด้านโหราศาสตร์ เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

1. คัดเลือกผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ 1 ภูมิปัญญา 2. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้คนทั่วไปได้รับทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

ได้รับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และมีแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

ได้รับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และมีแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
93.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **