รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก : 5004-0881

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
55.00
100.0000
100 / 100
4
93.92
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - มีแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเดือน มี.ค.- เม.ย. 63 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - แผนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ในเดือน ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 หน้าห้างซีพี ทาวเวอร์ 18 ธ.ค. 62 หน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูวัดหัวลำโพง 19 ธ.ค. 62 ศูนย์อาหารยิ้ม 20 ธ.ค. 62 หน้าตลาดวัดแขก 22 ธ.ค. 62 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก 24 ธ.ค. 62 ชุมชนพระนคเรศ , ชุมชนซอยสองพระ 25 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยไวตี , ชุมชน สน.บางรัก 26 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูน , ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม 4. โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400 บาท และสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้าง - เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค.- พ.ย. จำนวน 103,000.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 - มีแผนจัดกิจกรรม บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธ.ค. 62 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตั้งแต่เดือน ต.ค.- พ.ย. จำนวน 2,596 คน - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือน ต.ค.- พ.ย. จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อยู่ระหว่างคืนเงินโครงการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 14 สถานที่ - ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางรักและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 8 วิชาชีพ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. มีพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพไปแล้ว 2 วิชา ได้แก่ วิชาการจัดดอกไม้สด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก จัดฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และวิชาการสานตะกร้าพลาสติก ณ ชุมชนซอยพิพัฒน์ จัดฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน - ขณะนี้ ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จะดำเนินโครงการฝึกอาชีพต่ออีก 6 วิชาชีพที่เหลือ 4. โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 5. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 295,789.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.78 - จัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 62 จำนวน 6,742 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 - อยู่ระหว่างคืนเงินโครงการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 14 สถานที่ - ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางรักและสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 8 วิชาชีพ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. มีพิธีเปิดโครงการ ณ สำนักงานเขตบางรัก ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพไปแล้ว 2 วิชา ได้แก่ วิชาการจัดดอกไม้สด ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก จัดฝึกอบรมในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และวิชาการสานตะกร้าพลาสติก ณ ชุมชนซอยพิพัฒน์ จัดฝึกอบรมในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน - ขณะนี้ ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จะดำเนินโครงการฝึกอาชีพต่ออีก 6 วิชาชีพที่เหลือ - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามบันทึกที่ กท 4310/229 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 5. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,065,458.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.45 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63 จำนวน 6,963 คน * งดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามบันทึกที่ กท 4310/253 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 2. โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนการให้ความรู้ด้านการออมและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ครั้ง - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.075 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรักผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 11.33 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ - ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเรียบร้อยแล้ว 8 วิชา คือ วิชาการจัดดอกไม้สด 7 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก , วิชาการสานตระกร้าพลาสติก 8 มี.ค. 63 ชุมชนซอยพิพัฒน์ , วิชาการทำเสื้อบาติก วันที่ 8 ส.ค. 2563 ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า), การเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน วันที่ 9 ส.ค. 2563 สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ , วิชาการทำขนมครกชาววัง วันที่ 15 ส.ค. 2563 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร , วิชาการทำหมูสะเต๊ะ 16 ส.ค. 2563 ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย , วิชาการขนมจีนน้ำเงี้ยว 22 ส.ค. 2563 ชุมชนซอยสองพระ , วิชาการทำเล้งแซ่บ 23 ส.ค. 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก - ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 160 คน - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.21 - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 93.75 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย - ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ มีหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณเข้างบกลาง ตามบันทึกที่ กท 4310/229 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 5. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - จัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 62 – กันยายน จำนวน 8,693 คน - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,380,739.03 บาท คิดเป็นร้อยละ78.34 - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง บุคคล หรือกลุ่ม หรือชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน - บุคคล คือประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - กลุ่ม คือ กลุ่มที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน - ชุมชน คือ ชุมชนในพื้นที่เขต ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ กทม. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น วัดจากแบบทดสอบ pretest/ post test

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จากผลการสำรวจความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปของประชาชน ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากผลการสำรวจความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปของประชาชน ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด