ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50040000-3362

สำนักงานเขตบางรัก

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางธิดารัตน์ สารประดิษฐ์ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสภาพการหางานทำยากและมีโอกาสตกงานสูง และคนที่ทำงานหลายคนกำลังทำงานในภาวะที่ไม่ได้รับค่าแรงเพียงพอ คนที่ยากจนที่สุดไม่สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากรายได้แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากไม่มีความมั่นคงของสังคมรองรับ อย่างไรก็ตามหลายคนสามารถพึ่งพาการสนับสนุนของชุมชนหรือครอบครัวได้ แต่ระบบเช่นนี้กำลังแตกสลายอย่างรวดเร็ว ทางเลือกในการแก้ปัญหาการว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอคือหันมาประกอบกิจการของตนเองหรือหาอาชีพเสริม จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประการหนึ่งคือ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้และการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง สำนักงานเขตบางรัก ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามศักยภาพ จึงได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรักและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 160 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินงวด 2 และวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **