ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50040000-3362

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางธิดารัตน์ สารประดิษฐ์ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสภาพการหางานทำยากและมีโอกาสตกงานสูง และคนที่ทำงานหลายคนกำลังทำงานในภาวะที่ไม่ได้รับค่าแรงเพียงพอ คนที่ยากจนที่สุดไม่สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากรายได้แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากไม่มีความมั่นคงของสังคมรองรับ อย่างไรก็ตามหลายคนสามารถพึ่งพาการสนับสนุนของชุมชนหรือครอบครัวได้ แต่ระบบเช่นนี้กำลังแตกสลายอย่างรวดเร็ว ทางเลือกในการแก้ปัญหาการว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอคือหันมาประกอบกิจการของตนเองหรือหาอาชีพเสริม จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประการหนึ่งคือ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้และการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง สำนักงานเขตบางรัก ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามศักยภาพ จึงได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรักและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก และประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 160 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเรียบร้อยแล้ว 8 วิชา คือ - วิชาการจัดดอกไม้สด 7 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก - วิชาการสานตระกร้าพลาสติก 8 มี.ค. 63 ชุมชนซอยพิพัฒน์ - วิชาการทำเสื้อบาติก วันที่ 8 ส.ค. 2563 ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า) - การเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน วันที่ 9 ส.ค. 2563 สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิดฮารูณ - วิชาการทำขนมครกชาววัง วันที่ 15 ส.ค. 2563 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - วิชาการทำหมูสะเต๊ะ 16 ส.ค. 2563 ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย - วิชาการขนมจีนน้ำเงี้ยว 22 ส.ค. 2563 ชุมชนซอยสองพระ - วิชาการทำเล้งแซ่บ 23 ส.ค. 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 160 คน - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.21 - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 93.75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-27)

70.00

27/08/2563 : ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเรียบร้อยแล้ว 2 วิชา คือ - วิชาจัดดอกไม้สด วันที่ 7 มี.ค. 63 สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก - วิชาสานตะกร้าพลาสติก วันที่ 8 มี.ค. 63 สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยพิพัฒน์ และมีแผนจะดำเนินการฝึกอาชีพอีก 6 วิชา แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันดำเนินโครงการฯ ถึงผู้อำนวยการเขตบางรักเรียบร้อยแล้ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว จะกลับมาดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพต่อไป โดยได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพไปแล้ว 2 วิชา คือ - 7 มี.ค. 63 วิชาการจัดดอกไม้สด สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน - 8 มี.ค. 63 วิชาการสานตระกร้าพลาสติก สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยพิพัฒน์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างวางแผน และประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก และสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 8 วิชาชีพ รวม 8 วัน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 8 วัน - 7 มี.ค. 63 วิชาการจัดดอกไม้สด สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก - 8 มี.ค 63 วิชาการทำขนมครกชาววัง สถานที่ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร - 14 มี.ค 63 วิชาการทำเสื้อบาติก สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม - 15 มี.ค 63 วิชาการทำขนมจีนน้ำเงี้ยว สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยสองพระ - 21 มี.ค 63 วิชาการสานตระกร้าพลาสติก สถานที่ดำเนินการ ชุมชนซอยพิพัฒน์ - 22 มี.ค 63 วิชาการทำหมูสะเต๊ะ สถานที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย - 28 มี.ค 63 วิชาการเพ้นท์ถุงผ้าลดโลกร้อน สถานที่ดำเนินการ ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด - 29 มี.ค 63 วิชาการทำเล้งแซ่บ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินงวด 2 และวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
93.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **