ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50040000-3363

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวปวีณา เจริญวัฒน์ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วยิ่งมีความเจริญมากเพียงใด เด็ก เยาวชน และประชาชนจำเป็นต้องได้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เกิดความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นลักษณะนิสัยของคนไทย สำนักงานเขตบางรักในฐานะหน่วยงานปกครองในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่มาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน และให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางรัก

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่บุตรชายจะต้องบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในชุมชนและนักเรียนในพื้นที่เขตบางรัก อายุระหว่าง 11 - 16 ปี เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 100 รูป ในเดือนมีนาคม 2563 ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง 2. กิจกรรมสืบสานวันกตัญญูผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง กิจกรรมประกอบด้วย การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ, การสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 120 คน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 ณ อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างวางแผนและประชาสัมพันธ์โครงการ 1. จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 - ลงทะเบียน/พิธีปลงผมนาคเณร - ทำขวัญนาคเณร วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 - ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรที่พระอุโบสถ 2. กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานวันกตัญญูผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2563 ณ อาคารธนิยะ พลาซ่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินงวด 2 และวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

- ได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ มีความสวยงาม จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400.- บาท และสัญญาจ้างดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000.- บาท และอยู่ระหว่างการเบิก - จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 37,440.00 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 103,000.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 - มีแผนจัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,314 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
93.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **