ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50040000-3364

สำนักงานเขตบางรัก

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวดาภวัลย์ พันธะสุมา 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยจำนวนมาก ทั้งที่เป็น คนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด หรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือประกอบอาชีพในประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้การเปิดรับ อารยธรรมต่างๆ ขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของตน ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาตามวิถีไทย ทั้งนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งน่าจะเกิดจาก การที่สังคมไทยยังขาดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่นและภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ของความเชื่อมโยงจากฐานรากของสังคม ประชาชนเรียนรู้จากกระแสนิยมและความสนใจส่วนบุคคล ขาดกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ทำให้พัฒนาการทางสังคม ขาดความต่อเนื่องในเชิงเอกลักษณ์ของตนเอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเรียนรู้ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในอดีต เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตในอดีตสู่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และเพื่อสร้างสำนึกความรักหวงแหนท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ และสามารถนำเรื่องราว และบทเรียนในอดีตมาพัฒนาปรับปรุงเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมโดยรวมต่อไป จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นในอดีต 2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 3 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และภูมิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

- ได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ มีความสวยงาม จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400.- บาท และสัญญาจ้างดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000.- บาท และอยู่ระหว่างการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 37,440.00 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 103,000.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 - มีแผนจัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,314 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

- ได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ ฯ มีความสวยงาม จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400.- บาท และสัญญาจ้างดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000.- บาท และอยู่ระหว่างการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 - อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน - - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,282 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **