ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50040000-3364

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวดาภวัลย์ พันธะสุมา 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด หรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือประกอบอาชีพในประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้การเปิดรับอารยธรรมต่างๆ ขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของตน ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาตามวิถีไทย ทั้งนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง น่าจะเกิดจากการที่สังคมไทยยังขาดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่น และภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ของความเชื่อมโยงจากฐานรากของสังคม ประชาชนเรียนรู้จากกระแสนิยมและความสนใจส่วนบุคคล ขาดกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ทำให้พัฒนาการทางสังคม ขาดความต่อเนื่องในเชิงเอกลักษณ์ของตนเอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้ มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในอดีต เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตในอดีตสู่ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อสร้างสำนึกความรักหวงแหนท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ และสามารถนำเรื่องราว และบทเรียนในอดีตมาพัฒนาปรับปรุงเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมโดยรวมต่อไป จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นในอดีต 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยมีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และภูมิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : มีผลการดำเนินโครงการดังนี้ 1. จัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน 2. มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 62 – กันยายน จำนวน 8,693 คน 3. จำนวน 1,518,516.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.16 4.ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-27)

85.00

27/8/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4 ราย จำนวน 37,800 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 137,561.43 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 728,163.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.86 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 644 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4 ราย จำนวน 39,536.42 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 128,403.07 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 723,552.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.05 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 378 คน - เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 แต่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติทำให้ยอดผู้เข้าชมไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 :- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4 ราย - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,065,458.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.45 - เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4 ราย จำนวน - บาท - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 506,282.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.72 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนเมษายน 2563 จำนวน - คน - งดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากงดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการนับจำนวนผู้เข้าชมและสอบถามความพึงพอใจตามที่ตัวชี้วัดกำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4 ราย จำนวน 32,760.00 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 121,626.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 417,416.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.68 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 221 คน - งดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :- งดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 88,866.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ 4 ราย จำนวน 35,280.00 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 124,146.67 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 295,789.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.78

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม 2563 - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน จำนวน – บาท (รออนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 2) - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 171,642.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.74 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกับสำนักงานเขตบางรัก - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1,490 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-21)

25.00

21/1/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 44,400.00 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 171,642.67 บาท - จัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,392 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

- ได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ มีความสวยงาม จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400.- บาท และสัญญาจ้างดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000.- บาท และอยู่ระหว่างการเบิก - จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 37,440.00 บาท - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 103,000.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 - มีแผนจัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1,314 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

- ได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ มีความสวยงาม จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 590,400.- บาท และสัญญาจ้างดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 476,000.- บาท และอยู่ระหว่างการเบิก - จ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 - อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตบางรักและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ - มีผู้เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,282 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
93.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **