ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50040000-3367

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวบุญฑิตา บรรพษุรุษ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เขตบางรักเป็นเขตชั้นใน เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของประเทศ ประชาชนมีชีวิตแบบคนเมือง คือ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดการออกกำลังกาย ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพกับทางร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญประการหนึ่ง ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงกว่าผู้ออกกำลังกายนอกจากนี้การออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีผลกระทบในเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจในแง่ของการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สำนักงานเขตบางรักในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายจึงได้จัดทำโครงการฝึกสาธิตการออกกำลังกายประกอบจังหวะดนตรี (แอโรบิค) ขึ้น

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกายให้แข็งแรงและจิตใจแจ่มใส 2. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นและทั่วถึง 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬาและสโมสรกีฬาบางรัก

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนตุลาคม 62 – ปัจจุบัน จำนวน 15,051 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 185,750 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.46 - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.12 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 13.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/08/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,956 คน -- เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม 2563 13,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 135,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.99 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน - คน -- เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2563 - บาท - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 122,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.66 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-06-30)

63.00

30/6/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - บาท - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 122,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.66 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ * เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-27)

58.00

27/5/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนเมษายน 2563 จำนวน - คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2563 - บาท - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 122,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.66 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-22)

55.00

22/4/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 988 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมีนาคม 2563 14,750.00 บาท - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 122,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.66 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,772 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 107,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.21 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2,270.00 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมกราคม 29,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.9 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 81,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-21)

25.00

21/1/2563 : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2,436.00 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 24,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 52,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,011.00 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 28,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพิฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนตุลาคม 2562 จำนวน - คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน - บาท - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3367

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3367

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **