รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5004-0867

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลาน ได้แก่ 1. ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2. ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 3. ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา 4. ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด 5. ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดมวงแค 6. ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ 7. ลานชุมชนซอยสองพระ 8. ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง 9. ลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 28,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.78 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เป็นเงิน 45,036 บาท จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 64,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ เป็นเงิน 60,890 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,445 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 539 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 78,156 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.44 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 7 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 7 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 7 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 7 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 10. โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ - เขียนโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย - ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อย - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งถุงยางอนามัย - ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 8 แห่ง 11. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรร - จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตามพื้นที่ที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ดำเนินการกวดขัน ห้ามตั้งวางทำการค้าหรือตั้งวางสิ่งใดๆ บริเวณจุดกวดขันพิเศษและบังคับการตามกฎหมาย - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - จัดทำโครงการ - จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุด จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ และบริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) - จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ต.ค. เสนอโครงการ พ.ย. โครงการได้รับการอนุมัติ และได้ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ ธ.ค. ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ต.ค. เสนอโครงการ พ.ย. โครงการได้รับการอนุมัติ ธ.ค. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส เตรียมเอกสารแบบ ค.ร.2 และ ค.ร.3 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - สำรวจตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - เสนอผู้มีอำนาจ เห็นชอบราคากลาง และร่างรายงานขอซื้อขอจ้าง 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 - ดำเนินการตามขั้นตอนระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแล้ว อยู่ในขั้นตอนร่างสัญญา และรออนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณ 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - ยังไม่ครบกำหนดวันที่ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - เสนอผู้มีอำนาจ เห็นชอบราคากลาง และร่างรายงานขอซื้อขอจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลาน ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดมวงแค ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ลานชุมชนซอยสองพระ ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง และลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 107,250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,410 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 128,934.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.24 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,503 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 558 ราย จ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 191,525.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 15 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 ครั้ง และการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 15 ครั้ง 10. โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ - ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง 11. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการทำงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 16 มกราคม 2563 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุด จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ และบริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) - จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ม.ค. ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ ก.พ. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรส , ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส , จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ มี.ค. ดำเนินการตามโครงการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อย 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - สำรวจตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง อยู่ระหว่างการไฟฟ้าฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เขตบางรัก ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - เสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 เข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา , ร่างสัญญา 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - เข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เลขที่สัญญา 22-1-63 ลงวันที่ 28/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน ใน 9 ลาน ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ ลานชุมชนซอยสองพระ ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง และลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดือนตุลาคม 62 – ปัจจุบัน จำนวน 10,477 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 140,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 * เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก. ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ * เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก. ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้ใช้ลานกีฬาจึงไม่สามารถเข้าใช้บริการลานกีฬาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 198,428.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 - ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ เยี่ยมผู้สูงอายุ 51 ราย เยี่ยมผู้พิการ 4 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 1 ราย ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1 ราย รวมจำนวน 57 ราย - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,568 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 550 ราย จ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 306,019.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.63 - อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 15 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 11 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน ไตรมาสที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 ครั้ง ดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 16 ครั้ง 10. โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ - ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง 11. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ - ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางรักได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ห้ามจัดกิจกรรม ประชุม อบรมต่างๆ 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) ถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้า พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อจัดทำแบบและประมาณราคา 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด เริ่มเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ก.ย. 2563 สัญญาเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - เสนอผู้มีอำนาจฯ ลงนามบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 240 คน จำนวน 9 ลานได้แก่ ลานอเนกประสงค์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ลานกีฬาชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจนครบาลบางรัก , ลานกีฬาโรงเรียนยุหมินพัฒนา , ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด , ลานอเนกประสงค์บริเวณปากซอยวัดม่วงแค , ลานชุมชนซอยจอมสมบูรณ์ , ลานชุมชนซอยสองพระ , ลานกีฬาโรงเรียนวัดหัวลำโพง , ลานกีฬาพิพัฒน์ 2 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนตุลาคม 62 – ปัจจุบัน จำนวน 15,051 คน - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 185,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.46 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ใช้เงินงบประมาณจำนวน 64,250.- บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 222,954.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.38 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน จำนวน 20,251 คน - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 94.27 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเงิน 293,520.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.45 - ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ เยี่ยมผู้สูงอายุ 92 ราย เยี่ยมผู้พิการ 24 ราย ผู้ป่วย ผู้พิการติดเตียง 9 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 13 ราย เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 1 ราย ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1 ราย รวมจำนวน 140 ราย 4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,608 ราย ผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 562 ราย จ่ายเงินผ่านกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 344,722.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.29 5. กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV - ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จำนวน 209 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบ และทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกล้อง CCTV ที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก - ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 3 หรือ 4 กิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน - ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 15 ชุมชน 7. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก - จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ครั้ง/ปี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 15 ชุมชน 8. โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก ครบ 15 ชุมชน - ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานเขตบางรักได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 12. โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน - ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กทม. อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 13. โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณหน้าสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรบินสัน (เดิม) ถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 14. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) - ทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนด้านการบริการ 15. โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 16. โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 17. ปรับปรุงถนนศาลาแดง - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 18. โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 19. โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 20. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตบางรักดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ทุกโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักงานเขตบางรักดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด