ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50040000-3368

สำนักงานเขตบางรัก

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวบุญฑิตา บรรพษุรุษ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน ของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายกำหนดให้มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร กีฬาและลานกีฬาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐาน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีข้อควรปรับปรุงในเรื่องของความเพียงพอในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา อาทิ ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักงานเขตบางรักในฐานะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานด้านกีฬา ดังนี้ 1. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬา โดยการสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนลานกีฬาทั้งนี้การเพิ่มจำนวนลานกีฬาจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานลานกีฬาที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 3. การจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 4. การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 5. การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาเขตพื้นที่ ในลานกีฬาซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจในด้านการกีฬาและรวมตัวกันก่อตั้งสโมสรกีฬาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬานันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการกีฬาในลานกีฬา

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วม กิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสทดสอบและพัฒนาความสามารถ ทักษะการเล่นกีฬาให้ถูกวิธี เพื่อพัฒนาไปสู่ขั้นสูงและความเป็นเลิศต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบางรัก

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในพื้นที่เขตบางรักและประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 2. จัดจ้างอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านลานกีฬา จำนวน 4 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขต และลานกีฬาในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 21,960.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 107,810 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3,851 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 21,600.00 บาท - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ใช้เงินงบประมาณจำนวน 64,250.- บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 85,850 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,460 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 23,436 .00 บาท - มีแผนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,436 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,336 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **