ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50040000-3368

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบุญฑิตา บรรพษุรุษ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานเนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน ของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายกำหนดให้มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร กีฬาและลานกีฬาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐาน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีข้อควรปรับปรุงในเรื่องของความเพียงพอในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา อาทิ ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักงานเขตบางรักในฐานะเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานด้านกีฬา ดังนี้ 1. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬา โดยการสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนลานกีฬาทั้งนี้การเพิ่มจำนวนลานกีฬาจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานลานกีฬาที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 3. การจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานในลานกีฬา 4. การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา อาทิ ไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องน้ำ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 5. การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาเขตพื้นที่ ในลานกีฬาซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจในด้านการกีฬาและรวมตัวกันก่อตั้งสโมสรกีฬาเขตเพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬานันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการกีฬาในลานกีฬา

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วม กิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสทดสอบและพัฒนาความสามารถ ทักษะการเล่นกีฬาให้ถูกวิธี เพื่อพัฒนาไปสู่ขั้นสูงและความเป็นเลิศต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาบางรัก

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในพื้นที่เขตบางรักและประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 2. จัดจ้างอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านลานกีฬา จำนวน 4 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขต และลานกีฬาในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : มีผลการดำเนินโครงการดังนี้ - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ใช้เงินงบประมาณจำนวน 64,250.- บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 203,654 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.49 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน จำนวน 20,251 คน - ระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 94.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/08/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 10,800.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2,705 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 10,800.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 9,000.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน - คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม * เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก. ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้ใช้ลานกีฬาจึงไม่สามารถเข้าใช้บริการลานกีฬาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน - บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.98 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนเมษายน 2563 จำนวน - คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้ใช้ลานกีฬาจึงไม่สามารถเข้าใช้บริการลานกีฬาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา

** ปัญหาของโครงการ :** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้ใช้ลานกีฬาจึงไม่สามารถเข้าใช้บริการลานกีฬาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-22)

55.00

22/4/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 2 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,720.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 140,130 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.98 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1,427 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และตาม พรก.ฉุกเฉิน 2558 (2) ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ผู้ใช้ลานกีฬาจึงไม่สามารถเข้าใช้บริการลานกีฬาได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นมา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 11,440.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,410 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 2,772 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 1 ราย เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 11,160.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 118,970 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.81 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนมกราคม 2563 จำนวน 2,767 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 21,960.00 บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 107,810 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.14 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3,851 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 21,600.00 บาท - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ใช้เงินงบประมาณจำนวน 64,250.- บาท - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 85,850 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.13 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,460 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณงวดที่ 1 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา 2 ราย เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 23,436 .00 บาท - มีแผนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,436 .00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 - มีผู้มาใช้บริการลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2,336 คน - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **