ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ งานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50040000-3369

สำนักงานเขตบางรัก

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวจิรายุ เม่าน้ำพราย 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาชนทุกระดับสามารถรับทราบและเข้าถึงบริการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานรองรับในระดับพื้นที่และกระจาย การดำเนินงานไปยังทุกพื้นที่สำนักงานเขต อันจะก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขตขึ้น

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรักอย่างทั่วถึงกัน 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและให้บริการครอบครัวในชุมชน ในการเฝ้าระวัง ปกป้องคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายจากภาวะเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และทันท่วงที 3 เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ระดับเขต ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อย โอกาสของสำนักงานเขต แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

จัดจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน ๔ อัตรา คือ 1. เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ หรือ จิตวิทยา เพื่อปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา 2. เจ้าหน้าที่โครงการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อค้นหาผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนในพื้นที่ จำนวน ๑ อัตรา 4. อาสาสมัครคนพิการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคนพิการในพื้นที่เขต จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงานในศูนย์บริการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เขตบางรัก ดังนี้ 1) จัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 2) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักใน เรื่องสิทธิเด็ก สตรี และสิทธิมนุษยชน อาทิ การเผยแพร่เอกสาร การจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น 3) สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับเขต รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) รวบรวมข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับเขตเพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานด้าน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร 5) เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 และได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 29,445.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 - ให้ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ - เยี่ยมผู้สูงอายุ 22 ราย - เยี่ยมผู้ป่วย - ราย - เยี่ยมผู้พิการ 1 ราย - ค่ารักษาผู้สูงอายุ - ราย - ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส - ราย รวมจำนวน 23 ราย ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 1 และได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการเดือน ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 31,445.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.15 - ให้ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ - เยี่ยมผู้สูงอายุ 9 ราย - เยี่ยมผู้ป่วย - ราย - เยี่ยมผู้พิการ 1 ราย - ค่ารักษาผู้สูงอายุ - ราย - ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส - ราย รวมจำนวน 10 ราย ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3369

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3369

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **