ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50040000-3387

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอรัญชา พิมพ์คำ 6208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นหน่วยงานอาสาสมัครภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานเขต มีภารกิจหลักคือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติงานต้องเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ และบุคลากร ฯลฯ เพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันอันตราย หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางรัก ในการติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.เขตบางรัก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตบางรัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้น

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนากิจการ อปพร.เขตบางรัก ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อสร้างความร่วมมืออันดี ระหว่างสมาชิก อปพร.เขตบางรัก และการประสานงานป้องกันและบรรเทาสามธารณภัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิก อปพร.เขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ อปพร.เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : ได้ดำเนินการตามแผนฯ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/08/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/07/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-18)

65.00

18/06/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-19)

55.00

19/04/2563 : ดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-22)

45.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิก-จ่ายตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรของเนื้อหาในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครและคัดเลือก อปพร.เขตบางรัก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0878

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **