รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน : 5004-0878

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครอปพร. เพื่อเข้ารับการอบรมฯ 2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เสนอปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครฯ - เตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน - ประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เขต และสรุปรายงานเสนอ ผอ.เขต เพื่อทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการแล้ว เพราะมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน 2. โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน - ประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เขต และสรุปรายงานเสนอ ผอ.เขต เพื่อทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การซักซ้อมอพยพหนีไฟ หมายถึง 1. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ ภายในสำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) 2. ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเข้าร่วมด้วย การอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คือ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางรัก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบรายงานการดำเนินการตามโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด