ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50040000-3388

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายอรัญชา พิมพ์คำ 6208

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางรัก ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภันฝ่ายพลเรือนมาแล้ว จำนวน 21 รุ่น แบ่งเป็นหลักสูตรหลัก 19 รุ่น หลักสูตรทบทวน 2 รุ่น มีสมาชิก รวมทั้งสิ้น 1,194 คน โดยหลักการของการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมื่อฝึกอบรมหลักสูตรหลักไปแล้ว จะต้องดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ที่ทันสมัย จึงกำหนดให้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ขึ้น

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของสมาชิก 2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการฝึกอบรม 3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อปพร. เขตบางรัก ให้มีศักยภาพพร้อมในการออกปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

- ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย สมาชิก อปพร. เขตบางรัก 50 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน - ด้านคุณภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถออกปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/04/2563 : ยกเลิกโครงการ โดยได้ทำหนังสือขอยกเลิกโครงการ เสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน และได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการฯ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจเข้าสมัครรับการฝึกอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจเข้าสมัครรับการฝึกอบรม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-22)

45.00

22/2/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ค่อยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ค่อยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-17)

35.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการขยายกำหนดการรับสมัคร อยู่ในขั้นตอนการรับสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการขยายกำหนดวันรับสมัคร อปพร. เพื่อเข้ารับการอบรมฯ (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2563 (อยู่ระหว่างการรับสมัคร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-23)

20.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรับสมัคร อปพร. เพื่อเข้ารับการอบรมฯ (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศรับสมัครฝึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรของเนื้อหาในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครและคัดเลือก อปพร.เขตบางรัก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0878

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการซักซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **