ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV : 50040000-3389

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์ 6201

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว วันที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/08/2563 : วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/06/2563 : วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 139 ตัว ใช้งานไม่ได้ 70 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 183 ตัว ใช้งานไม่ได้ 26 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : วันที่ 16 - 30 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-19)

60.00

19/04/2563 : วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 206 ตัว ใช้งานไม่ได้ 3 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 189 ตัว ใช้งานไม่ได้ 20 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 204 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 209 ตัว ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-22)

35.00

22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 207 ตัว ใช้งานไม่ได้ 2 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 มกราคม 2563 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 205 ตัว ใช้งานไม่ได้ 4 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 203 ตัว ใช้งานไม่ได้ 6 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 201 ตัว ใช้งานไม่ได้ 8 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-23)

15.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 182 ตัว ใช้งานไม่ได้ 25 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ทั้งหมด 209 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 9 ตัว ประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **