ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก : 50040000-3393

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรุ้งเพ็ชร สินเธาว์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรัก ยังมีการระบาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตบางรัก มีลักษณะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีสถานประกอบการ สถานบริการที่มีชื่อเสียง มีการจ้างงานจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้าง และอยู่อาศัยเกิดเป็นชุมชนหนาแน่น มีแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค โดยเฉพาะแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานครฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกเขตบางรักขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรวมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก และสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตัวเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางรักบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมดูแลและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง 3. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนมิให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 4. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันรวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อป่วยเป็นไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 3 หรือ 4 กิจกรรมในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก ไม่น้อยกว่า 12 ชุมชน จากทั้งหมด 15 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการป้องกันตัวเองจากยุงลายพาหะนำโรคมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนเริ่มให้ความสนใจในการป้องกันตัวเองจากยุงลายพาหะนำโรคมากขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-30)

70.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 11 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีทรายเคลือบสารเคมีในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีทรายเคลือบสารเคมีในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-31)

60.00

31/12/2562 : ดำเนินงานรณรงค์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 4 ชุมชน และควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

** อุปสรรคของโครงการ :ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-24)

30.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์สำรวจใส่ทรายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ นักท่องเทียว ที่มาพักตามโรงแรมแล้วก็กลับประเทศไป

** อุปสรรคของโครงการ :ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ นักท่องเทียว ที่มาพักตามโรงแรมแล้วก็กลับประเทศไป

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รณรงค์แจกทรายสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในเดือน “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย”
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่เขตบางรัก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3393

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3393

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **