ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในเขตบางรัก : 50040000-3394

สำนักงานเขตบางรัก

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวรุ้งเพ็ชร สินเธาว์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่ร้ายแรงต่างๆ ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดระหว่างประเทศ (OIE) ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในทุกภูมิภาคทั่วโลกภายในปี 2563 สำนักงานเขตบางรัก พบปัญหาสุนัขจรจัดเป็นอย่างมาก ประชาชนได้รับอันตรายถูกสุนัขไล่กัด และความเดือดร้อนจากมูลที่ขับถ่ายตามทางสาธารณะ ก่อความสกปรกต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้น จึงต้องดำเนินโครงการการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการบูรณาการจากทุกหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก มีสุขภาวะและความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทุกองค์กร

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก มีความเข้าใจวิธีการเลี้ยงสุนัขอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่เลี้ยง ไม่นำสุนัขไปปล่อยทิ้ง 2.2 เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่เขตบางรักปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป้าหมายของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก 2 ครั้งต่อปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :มีเรื่องร้องเรียนแมวจรจัดเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากไม่มีหน่วยงานจับและศูนย์พักพิง

** อุปสรรคของโครงการ :มีเรื่องร้องเรียนแมวจรจัดเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากไม่มีหน่วยงานจับและศูนย์พักพิง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-31)

40.00

31/12/2562 : ดำเนินงานรณรงค์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :มีแมวจรจัดเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่มีคนจับ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :แมวจรจัดไม่มีแนวทางการแก้ไขเหตุรำคาญ

** อุปสรรคของโครงการ :แมวจรจัดไม่มีแนวทางการแก้ไขเหตุรำคาญ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :มีประชาชนร้องเรียนเรื่องแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากไม่มีหน่วยงานจับ ไม่มีศูนย์พักพิงแมวจรจัดเห็นควรนำเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :มีประชาชนร้องเรียนเรื่องแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากไม่มีหน่วยงานจับ ไม่มีศูนย์พักพิงแมวจรจัดเห็นควรนำเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 15 ชุมชน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3394

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3394

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **