ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก : 50040000-3395

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรุ้งเพ็ชร สินเธาว์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพ เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขที่ดี การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้ชุมชนปลอดภัยจากโรคติดต่อ ด้วยการปฏิบัติงานเชิงรุกให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคซึ่งโรคติดต่อที่ต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางรัก ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาวะและตระหนักถึงอันตรายจากโรคติดต่อดังกล่าว และคำนึงถึงสภาวะสุขภาพของประชาชนพื้นที่ เขตบางรัก จึงได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว และสามารถเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในการจัดการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคตามฤดูกาลในกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายให้สามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ในพื้นที่ของตน

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. โรงเรียนในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 21 โรงเรียน 2. ชุมชนในพื้นที่เขตบางรักจำนวน 15 ชุมชน 3. ตลาด จำนวน 2 แห่ง 4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ยังพบเห็นบุคคลผู้ใจบุญแอบให้อาหารนกพิราบ

** อุปสรรคของโครงการ :ยังพบเห็นบุคคลผู้ใจบุญแอบให้อาหารนกพิราบ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-20)

75.00

20/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 จึงทำให้เป้าหมายเพิ่มได้น้อยกว่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า-19 อย่างเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ยังมีคนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่

** อุปสรรคของโครงการ :ยังมีคนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่กับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ยังพบประชาชนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่

** อุปสรรคของโครงการ :ยังพบประชาชนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ยังมีคนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่หลายแห่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ยังมีคนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่หลายแห่ง

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-31)

40.00

31/12/2562 : ดำเนินงานรณรงค์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ยังมีคนให้อาหารนกอยู่ยากต่อการควบคุม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ยังพบประชาชนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่

** อุปสรรคของโครงการ :ยังพบประชาชนแอบให้อาหารนกพิราบอยู่

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ควบคู่ไปพร้อมกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ยังมีกลุ่มคนรักสัตว์ที่คอยแอบให้อาหารนกอยู่แม้นว่าจะมีการติดป้ายห้ามแล้วก็ตาม

** อุปสรรคของโครงการ :ยังมีกลุ่มคนรักสัตว์ที่คอยแอบให้อาหารนกอยู่แม้นว่าจะมีการติดป้ายห้ามแล้วก็ตาม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลในพื้นที่เขตบางรัก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **