ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50040000-3399

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แฟงฟัก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2565 มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพโดยการสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว เช่น โรคไข้หวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นต้น การเกิดสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 141 ประเภท ทั้งหมด 13 กลุ่มกิจการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น โดยมีโครงการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที 1 มหานคร ปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปรากฏในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป 3. เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานประกอบกิจการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย 2. มีการดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต 3. ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 4 วัน เป็นที่เรียบร้อย เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/06/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผน จำนวน 10 วัน เป็นที่เรียบร้อย 3. ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 วัน เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-31)

85.00

31/05/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนเมษายน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 5 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 3. ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 4 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-30)

75.00

30/04/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนมีนาคม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนเมษายน จำนวน 6 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 3. ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 3. ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 3. ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 8 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 3. ดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ทำงานตามแผนที่ตั้งไว้

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเรื่องค่าตอบแทนฯ ประจำเดือน พ.ย. 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 วัน เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :การทำงานเป็นไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างทำเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ/วางแผนงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3399

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3399

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **