ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ : 50040000-3400

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แฟงฟัก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร มีแผนยุติเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 - 2573 ซึ่งจำเป็นต้องมีการรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดจำนวนการตายเนื่องจากเอดส์และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ จึงจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางรัก ได้ตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจากการติดเชื้อเอดส์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับเขตสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางรักมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเอดส์ที่ถูกต้อง เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

เป้าหมายของโครงการ

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้อง รวมทั้งแจกถุงยางอนามัย ณ สำนักงานเขตบางรัก โรงเรียนในพื้นที่เขตบางรัก และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 12 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง (บรรลุวัตถุประสงค์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง ในโรงงานผลิตจิวเวลรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/06/2563 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-31)

0.00

31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-30)

75.00

30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-27)

75.00

27/3/2563 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานบริการ จำนวน 6 แห่ง และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เนื่องในวันวัณโรคสากล ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-31)

65.00

31/1/2563 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-30)

60.00

30/12/2562 : ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 2 แห่ง และจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (1 ธันวาคม ของทุกปี) กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรัก ในสถานบริการ และในสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 :. ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-25)

40.00

25/10/2562 : 1. เขียนโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อย 2. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อย 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรับสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งถุงยางอนามัย 4. ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ สถานบริการ จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอสนับสนุนสื่อเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานโรงเรียนและสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **