ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50040000-3401

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวพัลลภา เรืองฤทธิ์/นางสาวณัฐกานต์ แฟงฟัก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย ข้อมูลจากการรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2561 ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบว่า สถานที่ที่มีการพบเห็นคนสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ พื้นที่ตลาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของผู้จำหน่ายยาสูบที่พบเห็นได้มากที่สุด คือ การแบ่งบุหรี่ขาย และการขายบุหรี่ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ประกอบกับ บริษัทผู้ผลิตยาสูบได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก เยาวชน และผู้หญิง ให้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อหวังสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว โดยจัดทำภาชนะบรรจุซองบุหรี่ที่มีการโฆษณาแฝงแจกจ่ายให้กับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ ผลิตบุหรี่ที่มีการปรุงแต่งกลิ่น รส รูปแบบมวนและซองบุหรี่ให้มีความน่าสนใจ การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการที่จำหน่ายยาสูบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการทำงาน และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก มีความตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่นำร่อง ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50040400/50040400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-22)

10.00

22/09/2563 : ตามหนังสือที่ กท 4304/893 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563 เนื่องจาก 1. ปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ ยังน่าเป็นห่วงและต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามหนังสือที่ กท 0200/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่องสรุปการประชุมเพื่อหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเลื่อนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะปลอดภัย 2. กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการ เป็นต้น ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-31)

65.00

31/08/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-31)

65.00

31/7/2563 : เนื่องด้วยงบประมาณของการดำเนินการ อยู่ระหว่างการคืนงบประมาณให้สำนักงบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างหารือฝ่ายการคลัง เพราะทำหนังสือยกเลิกโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/06/2563 : ดำเนินการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-31)

0.00

31/05/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องด้วยตามประกาศกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมืองดการชุมนุมและจัดประชุมต่างๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดอบรมเป็นที่้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : วางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ในการหากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก เพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม + ค่ารับรองอาหารว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เป็นไปตามแผนที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งวางแผนจะทำการจัดประชุมในช่วงเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตบางรัก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนขออนุมติงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ/วางแผนงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3401

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3401

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **