ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50040000-3405

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกำพล เลี้ยงบำรุง และ นายเอกรินทร์ อินทร์สุวรรณ 6210 - 6211

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวก สะอาด สวยงาม สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีภูมิทัศน์เหมาะสม ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ทางเท้า จึงกำหนดให้ทางเท้าสาธารณะทั่วพื้นที่เขตบางรัก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบริเวณดังกล่าวจะต้องไม่มีการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชน และอาจทำให้ทางเท้าเกิดความเสียหาย

50040900/50040900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกวดขันไม่ให้มีการจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่ของสำนักงานเขต 2. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่เขต 3. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ จำนวนครั้งของการกวดขันการจอดรถยนต์หรือจักรยานยนต์บนทางเท้า 2. เชิงคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการ 3. เชิงเวลา ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ในพื้ันที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ในพื้ันที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/06/2563 : 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ในพื้ันที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-14)

70.00

14/05/2563 : 1. ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : 1. ชุดสายตรวจจำนวน 5 ชุดสายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นห้วหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ และทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-15)

40.00

15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันพื้นที่ที่รับผิดชอบมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 4. ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 5. ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด - หากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ประกอบด้วย - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ประกอบด้วย - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นห้วหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ปฏิบัติการตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. หากเจอผู้กระทำความผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุม 3. เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามอัตราโทษที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ 5 ชุดสายตรวจ คือ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพืันที่ที่รับผิดชอบ 2. หากพบผู้กระทำความผิดจะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับในอัตราที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ให้ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ คือ ชุดสายตรวจ 251, 252, 253 , 254 และ 255 ปฏิบัติงานตรวจสอบกวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า หากพบผู้กระทำผิดก็จะตักเตือนหรือให้แก้ไข หากไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่นหลายประการ ทำให้การตรวจตราไม่สม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง 2. การจราจรติดขัดทำให้การตรวจตราไม่คล่องตัว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0877

ตัวชี้วัด : - การกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1095

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1095

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00

100 / 100
2
549.00

100 / 100
3
822.00

100 / 100
4
1,095.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **