ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) : 50040000-3406

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร เป็นถนนสายสำคัญของเขตบางรัก ที่สร้างคู่ขนานกับคลองช่องนนทรี เป็นพื้นที่เชื่อมต่อถนนสำคัญ 3 สาย คือ 1. ถนนสุรวงศ์ ที่เป็นแหล่งสถานบันเทิง พัฒน์พงศ์ ธนิยะ 2. ถนนสีลม ที่เป็นย่านสำนักงาน ทำธุรกรรม ห้างสรรพสินค้า 3. ถนนสาทร ที่เป็นย่านสำนักงาน คอนโดมิเนียม ประกอบกับมีรถไฟฟ้าผ่านและเป็นจุดจอดของสถานีช่องนนทรี ทำให้มีประชาชนสัญจรใช้ทางเท้าเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าไปยังอาคารสำนักงานจำนวนมาก โดยถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งสองฝั่งมีสภาพทางเท้าบางช่วงกว้าง บางช่วงแคบ ทำให้ไม่สะดวกในการสัญจร มีผู้ค้าใช้พื้นที่ริมทางเท้าเป็นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านอาหารตั้งวางลุกล้ำทางเท้า ทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการลักลอบทิ้งเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ บางช่วงถนนพบการจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เครื่องหมายจราจรชำรุด ทำให้สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ประกอบกับการตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนไม่ร่มรื่นสวยงามทั้งที่เกาะกลางถนนเป็นที่ตั้งประติมากรรมของเขต และอาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้สัญจรผ่านบริเวณนี้ได้

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลโดยทั่วไป 3. เพื่อให้สถานประกอบการ / ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และบริเวณใกล้เคียงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายประขาคมในการดูแลรักษาถนนนราธิวาสราชนครินทร์อย่างยั่งยืน 5. เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการรักษาพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และน่ามอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-20)

100.00

20/09/2563 : ส่งเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/08/2563 : ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดทำแผนการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ออกตรวจสอบ กวดขัน ให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีและใช้บ่อดักไขมัน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-18)

85.00

18/06/2563 : ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/05/2563 : ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/04/2563 : ดำเนินการปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดทำแผนการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของจิตอาสาหรือคนจำนวนมากได้ รวมทั้งภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร ปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-24)

55.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกับประชาสังคม เอกชน และจิตอาสา ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดทำแผนการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด ออกตรวจสอบ กวดขัน ให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีและใช้บ่อดักไขมัน และเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก ทั้งงานประจำและงานจำเป็นเร่งด่วน จึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก ทั้งงานประจำและงานจำเป็นเร่งด่วน จึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกับประชาสังคม เอกชน และจิตอาสา ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดทำแผนการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด ออกตรวจสอบ กวดขัน ให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีและใช้บ่อดักไขมัน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก อาจทำให้การดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก อาจทำให้การดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการ ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีสะพานลอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งทีมงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0849

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **