ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (การรักษาหรือคงไว้) : 50040000-3406

สำนักงานเขตบางรัก

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร เป็นถนนสายสำคัญของเขตบางรัก ที่สร้างคู่ขนานกับคลองช่องนนทรี เป็นพื้นที่เชื่อมต่อถนนสำคัญ 3 สาย คือ 1. ถนนสุรวงศ์ ที่เป็นแหล่งสถานบันเทิง พัฒน์พงศ์ ธนิยะ 2. ถนนสีลม ที่เป็นย่านสำนักงาน ทำธุรกรรม ห้างสรรพสินค้า 3. ถนนสาทร ที่เป็นย่านสำนักงาน คอนโดมิเนียม ประกอบกับมีรถไฟฟ้าผ่านและเป็นจุดจอดของสถานีช่องนนทรี ทำให้มีประชาชนสัญจรใช้ทางเท้าเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าไปยังอาคารสำนักงานจำนวนมาก โดยถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งสองฝั่งมีสภาพทางเท้าบางช่วงกว้าง บางช่วงแคบ ทำให้ไม่สะดวกในการสัญจร มีผู้ค้าใช้พื้นที่ริมทางเท้าเป็นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านอาหารตั้งวางลุกล้ำทางเท้า ทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการลักลอบทิ้งเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ บางช่วงถนนพบการจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เครื่องหมายจราจรชำรุด ทำให้สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ประกอบกับการตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้บริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนไม่ร่มรื่นสวยงามทั้งที่เกาะกลางถนนเป็นที่ตั้งประติมากรรมของเขต และอาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้สัญจรผ่านบริเวณนี้ได้

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลโดยทั่วไป 3. เพื่อให้สถานประกอบการ / ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และบริเวณใกล้เคียงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายประขาคมในการดูแลรักษาถนนนราธิวาสราชนครินทร์อย่างยั่งยืน 5. เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการรักษาพัฒนาและปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และน่ามอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกับประชาสังคม เอกชน และจิตอาสา ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จัดระเบียบสายเคเบิ้ลต่างๆ ที่หย่อนและรกรุงรัง ปรับปรุงกายภาพคลองช่องนนทรี พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อัตลักษณ์ของสำนักงานเขต บริเวณแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะและการนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน จัดทำแผนการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด ออกตรวจสอบ กวดขัน ให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีและใช้บ่อดักไขมัน เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่าน Facebook โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก อาจทำให้การดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก อาจทำให้การดำเนินงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการ ปรับปรุงทางเท้า คันหิน ผิวจราจร จุดจอดรถประจำทาง/ที่พักผู้โดยสาร สะพานลอย ปรับปรุงสภาพฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ช่องตะแกรงรับน้ำฝน ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทาง ตัดแต่งต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไม่ให้มีขยะตกค้าง กวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ กวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตรวจสอบไม่ให้มีการติดตั้ง วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงภัย ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและมีการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีสะพานลอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งทีมงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0849

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **