ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ของสำนักงานเขต : 50040000-3408

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกำพล เลี้ยงบำรุง และ นายเอกรินทร์ อินทร์สุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 6210 - 6211

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครแห่งเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ อาทิ สวนสาธารณะ ทางเท้า และในที่สาธารณะอื่น ๆ และกำหนดนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับไปปฏิบัติในการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลดีแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ฝ่ายเทศกิจจึงได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดทำโครงการไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ่ขึ้น

50040900/50040900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกฏระเบียบและการบังคับการตามกฎหมาย อันเป็นการป้องกันและควบคุมให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ การจัดตั้งจุดกวดขันไม่ทิ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ การทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างน้อย 2 จุด และจัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สาธารณะ อย่างน้อยเดือนละ 1 กิจกรรม เชิงคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ 80 เชิงเวลา ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม โดยมีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุดสายตรวจ 252 รับผิดชอบ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระรามที่ 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) โดยมีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฏหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม โดยมีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุดสายตรวจ 252 รับผิดชอบ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระรามที่ 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) โดยมีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/06/2563 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด เป็นผู้รับผิดชอบ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้าม ร.พ.จุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด เป็นผู้รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติหน้าที่จะุมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-14)

70.00

14/05/2563 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด 1.1 จุดที่ 1 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้าม ร.พ.จุฬาลงกรณ์) มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ 1.2 จุดที่ 2 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจ 252 รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้าม ร.พ.จุฬาลงกรณ์) ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด 2. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 252 รับผิดชอบ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้าม ร.พ.จุฬาลงกรณ์) มี นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-15)

40.00

15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนดจำนวน 2 จุด คือ - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 252 รับผิดชอบ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระราม 4 (ตรงข้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติงานจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด - จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม โดยมีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุดสายตรวจ 252 รับผิดชอบ - จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เดิม) ฝั่งถนนพระรามที่ 4 (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) โดยมีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ 2. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามาถรปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ - บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - บริเวณถนนพระรามที่ 4 (ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฏหมาย ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยการแจกเอกสารหรือใช้เครื่องขยายเสียง 3. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและอาจว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม มีชุดสายตรวจ 252 (นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด) รับผิดชอบ จุดที่ 2 บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝั่งถนนพระราม 4 มีชุดสายตรวจ 251 (นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด) รับผิดชอบ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยการแจกเอกสาร หรือใช้เครื่องขยายเสียง 3. การปฎิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและอาจว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผน 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 หรือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สีลม (เดิม) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุด ผู้รับผิดชอบ จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุด เป็นผู้รับผิดชอบ 4. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลัก

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-28)

0.00

1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกปฏิบัติหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนประจำจุดที่กำหนด จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณหน้าอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม ผู้รับผิดชอบ ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สีลม (เดิม) ฝั่งถนนพระราม 4 (ฝั่งตรงข้าม ร.พ.จุฬาลงกรณ์) ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบจุดจับปรับดังกล่าว 3. การปฏิบัติหน้าที่จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ไม่สามาถรปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **