ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบางรักรวมใจ คืนคลองน่าดู คูน่ามอง (คูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่า) : 50040000-3409

สำนักงานเขตบางรัก

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางสาวอัจฉรา ประดิษฐ์เวียงคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เขตบางรัก เป็นย่านเศรษฐกิจ เป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการทูต มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและลอยฟ้า ท่าเรือโดยสาร มีผู้คนเดินทางสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งบริเวณคูหลังสำนักงานเขตบางรัก และคลองหัวลำโพงเก่า สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรลัดไปยังถนนสุรวงศ์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนสี่พระยา และถนนทรัพย์ได้ ซึ่งถนนเหล่านี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ สถานทูต สถานีรถไฟฟ้า และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ แต่สภาพภูมิทัศน์ของคูหลังสำนักงานเขต และคลองหัวลำโพงเก่าในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม รกร้าง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์อันตรายและสัตว์นำโรค มีการทิ้งเศษขยะและน้ำเสียลงคูคลอง รวมถึงยังมีประชาชนซื้อเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อ มารวมตัวนั่งดื่มเสียงดัง และมีชาวนิโกรพักอาศัยจำนวนมากมารวมตัวกัน ประชาชนในละแวกนั้นและผู้สัญจรไปมา เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคูหลังสำนักงานเขต และคลองหัวลำโพงเก่า รวมถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นทางสัญจร อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายจากเหตุปัจจัยต่างๆข้างต้น

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่า ให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมา 2. เพื่อให้ประชาชนทั้งที่อยู่ในละแวกคูคลองและผู้ที่สัญจรผ่าน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนริมคูหลังสำนักงานเขตบางรักและคลองหัวลำโพงเก่าลดเลิกการทิ้งขยะลงคูคลอง และสามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ในการรักษาสภาพคู คลอง 5. เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดน้ำทิ้งให้ปล่อยน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. คูหลังสำนักงานเขตบางรัก และคลองหัวลำโพงเก่า ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ทางเดินสัญจรริมคูคลองได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความปลอดภัยเหมาะสมแก่การสัญจร 3. คูหลังสำนักงานเขตบางรัก และคลองหัวลำโพงเก่า ไม่มีขยะตกค้างกีดขวางการระบายน้ำ 4. สร้างเครือข่ายในการรักษาสภาพคูคลองและสภาพแวดล้อมที่ดีภายหลังการปรับปรุงอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-17)

45.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การบำบัดไขมัน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกไม้กินได้ ออกแบบการวาดภาพทาสีผนังกำแพง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆในคูคลอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค ออกแบบและทำซุ้มไม้ประดับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรม เฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและกลางคืน) รณรงค์แหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง ให้มีความรู้ ความตระหนัก และดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ก่อนทิ้งลงสู่คลอง

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก ทั้งงานประจำและภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต่างๆ ทำให้การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในบางกิจกรรมอาจคลาดเคลื่อนจากแผนฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภาระงานมาก ทั้งงานประจำและภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต่างๆ ทำให้การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในบางกิจกรรมอาจคลาดเคลื่อนจากแผนฯ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-21)

40.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบการจัดทำสะพานเหล็กคนเดินข้าม พร้อมราวกันตก ขยายทางเดินโดยการเทคอนกรีต ออกแบบการวาดภาพทาสีผนังกำแพง เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆ ในคูคลอง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตาม เฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและกลางคืน) ลงพื้นที่รณรงค์ไม่ทิ้งน้ำเสียลงคูคลอง รณรงค์แหล่งกำเนิดน้ำทิ้ง ให้มีความรู้ ความตระหนัก และดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ก่อนทิ้งลงสู่คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook เว็บไซต์หน่วยงาน หนังสือพิมพ์ เพื่อสร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การบำบัดไขมัน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกไม้กินได้ ออกแบบและจัดทำสะพานเหล็กคนเดินข้าม พร้อมราวกันตก ออกแบบการวาดภาพทาสีผนังกำแพง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆในคูคลอง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค ออกแบบและทำซุ้มไม้ประดับ การเฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน จากฝ่ายต่างๆ มีภาระงานทั้งงานประจำ และงานแทรกซ้อนเร่งด่วนจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-29)

25.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบสะพานเหล็กคนเดินข้าม พร้อมราวกันตก ออกแบบการวาดภาพทาสีผนังกำแพง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะและซากใบไม้ต่างๆในคูคลอง ปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย/พาหะนำโรค การเฝ้าระวังตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย โดยมีอาสาประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ วันละ 2 ครั้ง ลงพื้นที่รณรงค์ไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งทีมงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0849

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **