ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน : 50040000-3412

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเอกรินทร์ อินทร์สุวรรณ และ นายกำพล เลี้ยงบำรุง เบอร์โทรศัพท์ 6210 - 6211

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย สภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ดูสดชื่นสบายตา ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ทางเท้า หรือผิวจราจร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่มีการรุกล้ำ ตั้งวางเกะกะกีดขวาง สามารถสัญจรได้

50040900/50040900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสอดส่องดูแลพื้นที่สาธารณะไม่ให้มีการตั้งวางเกะกะ กีดขวาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตบางรัก ให้ดูสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 3. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและผิวจราจร ได้รับความสะดวก ปลอดภัย 4. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ต้องตรวจสอบพื้นที่ที่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าหรือผิวจราจร รวมทั้งพื้นที่ที่ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ปลอดภัย เกะกะกีดขวาง สกปรก รกรุงรัง ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด เกิดความสะดวก ปลอดภัย สวยงามตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติงานตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกสีลมตัดถนนราธิวาส - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึง คลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพืันที่บริเวณ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึงแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ทุกชุดสายตรวจออกตราวจตราดูแลพืันที่มิให้มีการติดตั้ง ตาก วาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบมิให้ผู้ค้าติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง และกวดขันสอดส่องให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวานฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 1.2 ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึง แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 1.3 ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 1.4 ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 1.5 ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธา ร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบมิให้ผู้ค้าติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง และกวดขันสอดส่องให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวานฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 1.2 ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึง แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 1.3 ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 1.4 ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 1.5 ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มีต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/06/2563 : เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปฏิบัติงานตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกสีลมตัดถนนราธิวาส - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึง คลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพืันที่บริเวณ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึงแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ทุกชุดสายตรวจออกตราวจตราดูแลพืันที่มิให้มีการติดตั้ง ตาก วาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และ ฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-14)

70.00

14/05/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบมิให้ผู้ค้าติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง และกวดขันสอดส่องให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวานฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 1.2 ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึง แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 1.3 ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 1.4 ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 1.5 ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ยมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุด ออกตรวจตราพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มิให้มีผู้ค้าหรือผู้ประกอบการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุอุปกรณ์ในที่สาธารณะ มิให้สกปรกรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่ถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึง คลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึงแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัดถนนสุรวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการกวดขัน ห้ามตั้งวางทำการค้าหรือตั้งวางสิ่งใด ๆ บริเวณจุดกวดขันพิเศษและบังคับการตามกฎหมาย ดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกสีลมตัดถนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้่นที่บริเวณ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 มี นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคี) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึง แยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลม ตัด ถนนนราธิวาสฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และ ฝ่ายโยธา ร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-15)

40.00

15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ชุดสายตรวจ 5 ชุดสายตรวจ ออกกวดขันตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน รับผิดชอบพื้นที่ บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกถนนวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกถนนศาลาแดง ถึง แยกถนนสีลม ตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน ) ถึง คลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนสรุวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสนฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตาก วาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ มิให้สกปรกรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจออกตรวจตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการกวดขันห้ามตั้งวางทำการค้าหรือตั้งวางสิ่งใด ๆ บริเวณจุดกวดขันพิเศษและบังคับการตามกฎหมาย ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 1.2 ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 1.3 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า ปีทีเอส ตากสิน) ถึง คลองผดุงกรุงเกษม - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 1.4 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึงแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัดถนนสุรวงศ์ 1.5 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจตราพื้นที่บริเวณ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตาก วาง กองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ มิให้สกปรกรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบผู้ค้าบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ มิให้ผู้ค้าติดตั้ง ตากวาง หรือกองวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะ และให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดดังนี้ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบตรวจกวดขันผู้ค้าบริเวณพื้นที่ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกถนนสุรวงศ์ตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบตรวจสอบกวดขันผู้ค้าบริเวณพื้นที่ ดังนี้ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกถนนวิทยุ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึง แยกถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบตรวจสอบกวดขันผู้ค้าบริเวณพื้นที่ ดังนี้ - ถนนเจริญกรุง (ซอยคู่) ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึงคลองผดุงกรุงเกษม ท่าน้ำสี่พระยา - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุง ถึง แยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ ถึง คลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบตรวจสอบกวดขันผู้ค้าบริเวณพื้นที่ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ จนถึงแยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ จนถึงแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึงสามแยกนราธิวาสฯ ตัด ถนนสุรวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบตรวจสอบกวดขันผุ้ค้าบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกถนนนราธิวาสฯ ถึงแยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ (ใต้สะพานพระเจ้าตากสิน) - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึงแยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ 6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มีต้องประสานฝ่ายรักษาฯ และฝ่ายโยธา ร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชุดสายตรวจจำนวน 5 ชุดสายตรวจ คือ 1. ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบดูและพื้นที่ - ถนนสีลม (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกศาลาแดง - ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกถนนสุรวงศ์ตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ถึงแยกสีลมตัดนราธิวาสฯ 2. ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด ดูแลรับผิดชอบ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกศาลาแดง - ถนนสีลม ตั้งแต่แยกสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกถนนสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสนฯ ถึง แยกถนนวิทยุ 3. ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฎฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่คลองสาทร (สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส ตากสิน) ถึงคลองผดุงกรุงเกษม ท่าน้ำสี่พระยา - ถนนสุรวงศ์ (ซอยคู่) ตั้งแต่แยกสุรวงศ์ตัดกับถนนเจริญกรุงถึงแยกอังรีดูนังต์ - ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงคลองผดุงกรุงเกษม - ถนนมหาพฤฒาราม 4. ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบดูแลพื้นที่ - ถนนสุรวงศ์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึงแยกถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสุรวงศ์ถึงแยกบางรัก - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึง สามแยกนราธิวาสฯ ตัดถนนสุรงวงศ์ 5. ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด รับผิดชอบดูแลพื้นที่ - ถนนสีลม (ซอยคี่) ตั้งแต่แยกนราธิวาสฯ ถึง แยกบางรัก (ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม) - ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงตัดถนนสีลม (แยกบางรัก) จนถึงแยกเฉลิมพันธ์ - ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่แยกเฉลิมพันธ์ถึงแยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ - ถนนนราธิวาสฯ ตั้งแต่แยกสาทรเหนือตัดถนนนราธิวาสฯ ถึง แยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสฯ ทั้ง 5 ชุดสายตรวจ ออกตรวจตราดูแลพื้นที่มิให้มีการติดตั้ง ตากวาง กองวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในที่สาธารณะมิให้สกปรกรกรุงรังและกวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่มี ต้องประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายโยธาร่วมบูรณาการ 2. เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีภารกิจงานประจำต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตามพื้นที่ที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ดำเนินการกวดขัน ห้ามตั้งวางทำการค้าหรือตั้งวางสิ่งใด ๆ บริเวณจุดกวดขันพิเศษและบังคับการตามกฎหมาย 3. ติดตามผลและรายงานผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. กำลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอในการออกตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลายด้านในบางช่วงเวลา 2. ผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจอื่น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **