ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ : 50040000-3416

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประจง จุลวงษ์ 6232

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาขอรับบริการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาขอใช้บริการจดทะเบียนสมรสมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนได้ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตบางรักมาช่วยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การให้บริการในการจดทะเบียนสมรสเสร็จรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนที่มาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ

50040200/50040200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพิธี ขั้นตอน การสู่ขอ พิธีแต่งงาน ตลอดจนเห็นความสำคัญและรู้คุณค่าประเพณีอันดีงามของไทย 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน กับสำนักงานเขตบางรัก

เป้าหมายของโครงการ

ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1,000 คู่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-20)

60.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบคำร้องและทะเบียนสมรสโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. ลงรายละเอียดในทะเบียนสมรส 3. จัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจดทะเบียนสม 14 กุมภาพันธ์ 2563 2. เปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2563 3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทาง Facebook

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-21)

20.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมเอกสารคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส 2. เตรียมเอกสารแบบ คร.2 และ คร.3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ โครงการได้รับการอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **