ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้ง/และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50040000-3420

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอัครวรวุฒิ กองก่อ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ "มหานครแห่งความปลอดภัย" ให้สำนักงานเขตสำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซม พร้อมทั้งประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการดังกล่าว

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ถนน ตรอก ซอย 2. เพื่อแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ให้ทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 3. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายของโครงการ

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรม ได้รับการติดตั้ไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 20 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไม่น้อยกว่า 80 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-28)

100.00

ได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/04/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า และได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในรายการที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างการไฟฟ้าเข้าดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่เขตบางรัก ตามที่ได้รับหนังสือตอบตกลงให้จ้างติดตั้งไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารหนังสือตอบตกลงการไฟฟ้าเพื่อให้เข้าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-30)

25.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อขอจ้างเหมาการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สรุปประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและรายงานการไฟฟ้าเพื่อทำการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผน และเริ่มสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ แจ้ง กฟน. ให้จัดทำแบบรายการและประมาณราคา
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลการดำเนินตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **