ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงถนนศาลาแดง : 50040000-3422

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอัครวรวุฒิ กองก่อ 6239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนนศาลาแดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคงสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวประทับใจ

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบจราจรและการใช้งานของประชาชนที่สัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงถนนศาลาแดงช่วงถนนสีลม ถึง ถนนสาทรเหนือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ว่างไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/08/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-21)

65.00

อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอความเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดขอบเขตงาน,รายละเอียดคุณลักษณะ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานขอจ้างในระบบ EGP
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประกาศขายแบบระบบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ร่างสัญญา เสนอขออนุมัติ/จ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3422

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3422

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **