ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ (ลานเลิฟรี่) : 50040000-3424

สำนักงานเขตบางรัก

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายธิรพล อาจวิชัย 6239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่่สำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นพื้นที่สังสรรค์เชิงบวก

เป้าหมายของโครงการ

- รื้อพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ 723 ตร.ม - ปรับระดับผิวลานให้เรียบ พื้นที่ประมาณ 723 ตร.ม - สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หนา 13 มม. พื้นที่ประมาณ 706 ตร.ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอจ้างพร้อมทำเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ/ประมาณการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมทำเอกสารประกวดราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0867

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **