ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50040000-3435

สำนักงานเขตบางรัก : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางสาวณัฐรดา เชียงฉิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารได้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีไม้ดอก ไม้ประดับและไม้คลุมดินต่างๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมของคนในเมืองได้มีอากาศบริสุทธิ์ และมีความเขียวขจีในเมืองหลวง สำรวจพื้นที่ทั่วพื้นที่เขต โดยแต่ละสำนักงานมีการสำรวจพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดรวบรวมข้อมูล และพัฒนาพื้นที่ โดยมีการปรับปรุง ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ ปลูกเสริมเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขต และผู้ที่สัญจรไปมา ประกอบกับสำนักงานเขตบางรักเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีบุคคลสำคัญระดับประเทศระดับโลกเข้ามาพำนักเป็นประจำ สำนักงานเขตบางรักเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจเต็มไปด้วยอาคารสูง สถานประกอบการ ชุมชน และสภาพการจารจร ที่แออัดคับคั่ง ซึ่งการบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานเขตบางรักจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยมีการปรับปรุง ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ ปลูกเสริมเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆเพื่อตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเขตบางรักให้เรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรักให้มีจำนวนมากขึ้น 3. เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบางรักเป็นไปอย่างทั่วถึง 4. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว ตลอดจนผู้สัญจรผ่านไปมา ได้รับความสดชื่นและผ่อนคลายจากภูมิทัศน์ที่ได้รับการปรับปรุง 2.5 เพื่อช่วยลดมลภาวะและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบางรักและที่ได้รับบริจาค ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นและสวยงาม ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณทางเท้าถนนสายหลัก ถนนสายรองตลอดสาย เกาะกลางถนน และเกาะกลางใต้ทางด่วนศรีรัช และทั่วพื้นที่เขตบางรัก ให้มีพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-09-02)

65.00

02/09/2564 : ไม่สามารถจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 22 รายการได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแผงโครงเหล็กสวนแนวตั้งยาว 290 ซม. ซึ่งคำนวนจากกระถางใส่ต้นไม้ยาวใบละ 49 ซม. วางต่อกัันจำนวน 6 ใบรวมความยาวทั้งสิ้น 294 ซม. แต่แผงโครงเหล็กกำหนดไว้ 290 ซม. จึงไม่สามารถที่จะใส่กระถงได้ 6 ใบ และจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก จึงขอคืนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 899,200.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงานด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามบันทึกอนุมัติ ที่ กท 4306/1040 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-16)

65.00

16/08/2564 : - ผู้ชนะเสนอราคาลำดับที่ 1 ทำหนังสือที่ 2564/009 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แจ้งยืนยันไม่เข้าวางค้ำประกันและทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิต-19 ซึ่งอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างหนักและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ สำนักงานเขตบางรัก จึงพิจารณาผู้ยื่นเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขการประกวดราคาเป็นลำดับที่ 2 เพื่อวางค้ำประกันและเข้าทำสัญญา ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาลำดับที่ 2 แจ้งยืนยันไม่เข้าวางค้ำประกันและทำสัญญาเนื่องจากสถานการณ์ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการแพร่ระบาดอย่างหนักประกอบกับทางบริษัทต้องมีการวางแผนและเตรียมพร้อมในการดำเนินการจึงขอไม่เข้าวางค้ำประกันและทำสัญญาในวันเวลาที่กำหนด - ทำหนังสือแจ้งผู้ชนะเสนอราคาลำดับที่ 3 เข้าวางค้ำประกันและทำสัญญาในวันเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ชนะเสนอราคาลำดับที่ 3ยื่นยันไม่เข้าวางค้ำประกันและทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-16)

60.00

16/07/2564 : ดำเนินการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และทำหนังสือมาลงมาวางค้ำประกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-17)

55.00

17/06/2564 : ดำเนินการประกาศจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-05-17)

52.00

17/05/2564 : ได้รับการประสานสำนักจากสำนักงบประมาณ แก้ไขข้อมูลโครงการเพื่ออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-20)

45.00

20/04/2564 : รวบรวมเอกสารและโครงการจัดส่งฝ่ายการคลังเพื่อขอจัดสรรเงินประจำงวดมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-02)

40.00

02/03/2564 : ประสานสำนักการโยธาขอหนังสือตอบกลับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-11)

30.00

2/11/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำหนังสือถึงสำนักการโยธาเพืื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ ในการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ตามโครงการ และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ ประสานสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเพ่ิมเติม เพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-19)

25.00

1/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-04)

22.00

ประสานฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบเอกสารเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

1. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-21)

16.00

21/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ออกสำรวจพื้นที่เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว การปรับปรุง การดูแลรักษา เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรักเพิ่มขึ้น 2. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-28)

8.00

-ออกสำรวจพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่ต้องพัฒนาในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกสำรวจพื้นที่ทั่วพื้นที่เขตนำมาพัฒนา ปรับปรุง ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในการจัดซื้อตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่ง บำรุงรักษาตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมข้อมูลลงระบบสำนักงานสวน และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลตรวจสอบ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-886

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 102.78

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
102.78

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **