ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50050000-3198

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรพินท์ แสสนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวันได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์ “กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548-2559 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการดำเนินการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด และโรงอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตปทุมวัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน ให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร เสริมสร้างภาพลักษณ์และเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50050400/50050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเรื่องอาหารปลอดภัย 2.4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 2.5 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อน จำนวนรวม 1,250 ตัวอย่าง กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 30 วัน เพื่อตรวจสอบประเมินสุขลักษณะด้านกายภาพของสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 7 วัน เพื่อสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนทางเคมีและจุลชีววิทยาในตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ตลาด ในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 2 ครั้ง (เทอมละ 1 ครั้ง) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน/ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 120 คน ประกอบด้วย - ผู้สัมผัสอาหารและครู จำนวน 100 คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัด กทม. ในเขตปทุมวัน 7 แห่ง กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหารในตลาดพื้นที่เขตปทุมวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 120 คน ประกอบด้วย - ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหารในตลาดพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 110 คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อตัวอย่างอาหารทำการตรวจวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-30)

35.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนจัดซื้อตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา และในตลาด และจัดทำฎีกาเบิกจ่ายแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดประชุมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและตลาด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วบางส่วน กำลังทำแผนจัดซื้อตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ร้อยละ 15 จะจัดทำแผนปฏิบัติงานต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวดแรกแล้ว 22,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนดำเนินการตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อนำมาตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมสุขาภิบาลอาหารในตลาด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดนิทรรศการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3198

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3198

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.6900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
31.00

100 / 100
4
87.69

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **