รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร : 5005-0791

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
31.00
100
100 / 100
3
31.00
100
100 / 100
4
87.69
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนสถานประกอบการอาหาร 1,224 แห่ง ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 1,224 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จำนวนสถานประกอบการอาหาร 1,218 แห่ง ได้รับต่อป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 383 แห่ง (ที่ยังไม่ได้ต่อ ป้ายยังไม่หมดอายุ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

** อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19​ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจประเมินได้ โดยสำนักอนามัยได้มีหนังสืองดการเข้าตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมายังสำนักงานเขตปทุมวัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จำนวนสถานประกอบการอาหาร 1,186 แห่ง ได้รับต่อป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับดี 1,040 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่ 50 เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านอาหาร และด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ (1) สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ (2) อาหารและวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัย โดยการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit) ตรวจไม่พบสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอร์มาลีน และไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (3) บุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดและผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 3. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบอาหารฯ หมายถึง ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารด้วย จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล จากแบบรายงานของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29