ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย : 50050000-3199

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรพินท์ แสสนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่ง มีสาระสำคัญดังนี้ 1.1 วิสัยทัศน์ “กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษบริโภค ได้อย่างมั่นใจ” 1.2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินการ มี 3 ประการ 1.2.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ( Science based) และการวางระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการ ปนเปื้อนของอาหาร 1.2.2 การสร้างหลักประกันเพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 1.2.3 การเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 1.3 เป้าหมายหลัก ผลลัพธ์สุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยมี 4 ประการ คือ 1.3.1 ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกันเฝ้า ระวังด้วยวิธีตรวจอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 1.3.2 พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล 1.3.3 พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม และ สร้างระบบบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง 1.3.4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยใน พื้นที่เขตทั้ง 50 เขต ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ให้แต่ละสำนักงานเขตดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ให้เขตของตนเป็นเขตอาหารปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการเขตอาหารปลอดภัย

50050400/50050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2.3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค 2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ 2.5 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งประชาคมเครือข่าย ในการดำเนินการเรื่องอาหารปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

จ้างลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวด และจะเบิกจ่ายค่าจ้างรายเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับอนุมัติเงินงวดล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3199

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3199

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.6900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
31.00

100 / 100
4
87.69

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **