ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร : 50050000-3201

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอรพินท์ แสสนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ภัตตาคาร แผงลอย ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงอาหารในโรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจากผลการวิจัยพบว่าอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอันเนื่องมาจากอาหารมีสูง อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันปีละแสนกว่าราย วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะเร่งรีบ ไม่มีเวลาในการประกอบปรุงอาหารรับประทานเอง จึงต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้าน ทำให้มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคอันเนื่องมาจากอาหารเป็นสาเหตุ การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานครในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามุ่งเน้นในตัวผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการจำนวนมาก และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายอาหารยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบกับประชาชนผู้บริโภคขาดความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภคทำให้ยังคงมีการจำหน่ายอาหารที่สารปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำนักงานเขตปทุมวันได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารโดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเสริมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เขตในการแนะนำประชาสัมพันธ์ การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบหาสารปลอมปนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นก่อนส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองผล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

50050400/50050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำ 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2.3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทางเลือกในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยบริโภค 2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฯ ในรูปแบบและโอกาสต่างๆ 2.5 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งประชาคมเครือข่าย ในการดำเนินการเรื่องอาหารปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน ดังนี้ 1. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 2. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านอาหารปอลดภัย และเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว จะเบิกจ่ายค่าจ้างรายเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับเงินงวดล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3201

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3201

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.6900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
31.00

100 / 100
4
87.69

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **